Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2005 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

Data ogłoszenia:2006-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 17

25.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 stycznia 2006 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2005 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich) (2006/32/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, ustanowione rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit drugi jego załącznika X, uwzględniając Traktat o przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich, w szczególności jego art. 33 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

cego i właściwego kursu wymiany walut, wzrosły w niektórych krajach trzecich o ponad 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia lub dostosowania,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Współczynniki korygujące stosowane od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2005 r. względem wynagrodzeń wypłacanych w walucie kraju przeznaczenia urzędnikom, pracownikom kontraktowym i pracownikom czasowym pracującym w krajach trzecich, a także części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu, dostosowuje się w sposób określony w Załączniku. Kursy walutowe wykorzystane do wyliczenia tych wynagrodzeń są ustalane zgodnie z zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają datom określonym w akapicie pierwszym.

Rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 257/2005 (2) ustalone zostały, zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regulaminu pracowniczego, współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2004 r. wynagrodzenia urzędników, pracowników czasowych, pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, jak również wynagrodzenia pewnej części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu. Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regulaminu od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2005 r. należy dostosować niektóre współczynniki korygujące, ponieważ dane statystyczne, jakimi dysponuje Komisja, wykazują, że różnice w kosztach utrzymania, mierzone według współczynnika korygują-

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2104/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 7). (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2005, str. 1.

L 21/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2006

ZAŁĄCZNIK

Miejsca oddelegowania

Współczynniki korygujące luty 2005

Arabia Saudyjska Boliwia Dominikana Erytrea Gambia Gruzja Gwinea Kenia Madagaskar Malawi Pakistan Filipiny Rwanda Serbia i Czarnogóra Sri Lanka Sudan Turcja Wietnam Zambia Zimbabwe

81,0 46,6 76,7 45,0 43,0 90,2 71,7 72,5 70,5 70,7 47,5 46,8 78,2 59,4 54,4 39,3 86,0 49,7 46,9 65,5

Miejsca oddelegowania

Współczynniki korygujące marzec 2005

Angola Egipt Korea Południowa Nikaragua Nigeria Paragwaj Republika Środkowoafrykańska Syria

108,6 50,8 100,3 61,7 74,9 57,6 115,4 63,1

Miejsca oddelegowania

Współczynniki korygujące kwiecień 2005

Bangladesz Barbados Benin Erytrea Etiopia Fidżi Lesotho Malawi Mauretania Syria Zimbabwe

49,9 111,4 92,8 46,1 66,2 74,5 71,8 72,9 65,1 64,4 69,4

25.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/19

Miejsca oddelegowania

Współczynniki korygujące maj 2005

Brazylia Burkina Faso Gambia Gwinea Gujana Haiti Kostaryka Kuba Laos Madagaskar Nepal Niger Nigeria Pakistan Sierra Leone Słowenia Suazi Zimbabwe

65,9 86,6 46,7 60,5 57,1 91,9 66,9 88,6 71,1 71,1 68,0 93,0 79,8 50,1 68,5 78,2 71,3 74,8

Miejsca oddelegowania

Współczynniki korygujące czerwiec 2005

Etiopia Indonezja Kenia Wenezuela Wyspy Salomona Zimbabwe

75,5 75,9 81,4 58,0 82,1 60,5

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 20 z 200625.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. integracji społecznej mniejszości etnicznych i ich pełnego uczestnictwa w rynku pracy

 • Dz. U. L21 - 15 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L21 - 13 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L21 - 12 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2006 sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L21 - 5 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L21 - 3 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L21 - 1 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 115/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane umową pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.