Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. integracji społecznej mniejszości etnicznych i ich pełnego uczestnictwa w rynku pracy

Data ogłoszenia:2006-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 20

Strona 1 z 2
L 21/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. integracji społecznej mniejszości etnicznych i ich pełnego uczestnictwa w rynku pracy (2006/33/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 Zadania

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Do zadań grupy należą: — zbadanie środków pozwalających na osiągnięcie lepszej integracji społecznej mniejszości etnicznych i na ich pełne uczestnictwo w rynku pracy w ramach Unii Europejskiej, — przedstawienie przed końcem 2007 r., ogłoszonego „Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich”, sprawozdania zawierającego zalecenia dotyczące polityk, jakie należy wdrożyć w tej dziedzinie. Grupa będzie się kierowała dobrymi praktykami wypracowanymi w omawianej dziedzinie, a przedmiotem jej zainteresowania będą w szczególności następujące zagadnienia: — obecna sytuacja społeczno-gospodarcza mniejszości etnicznych w Unii Europejskiej, — różne położenia i potrzeby grup mniejszościowych, w tym przybyłych ostatnio imigrantów, mniejszości etnicznych zamieszkałych w Unii, mniejszości narodowych, Romów i bezpaństwowców, — wpływ różnych form dyskryminacji oraz takich czynników jak wiek, płeć, niepełnosprawność i religia, jak również wpływ odizolowania geograficznego i poziomu wykształcenia, — wkład polityk i programów Unii Europejskiej w integrację społeczną mniejszości etnicznych i ich pełne uczestnictwo w rynku pracy, — wpływ, jaki może wywrzeć przyszły rozwój sytuacji, w tym potencjalne nowe fale rozszerzenia Unii Europejskiej (Rumunia, Bułgaria, Turcja, Bałkany Zachodnie). Przewodniczący grupy może poinformować Komisję o możliwości skonsultowania się z grupą w sprawie określonego zagadnienia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską przyznaje Wspólnocie kompetencje do przyjmowania niezbędnych środków mających na celu zwalczanie wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

(2)

Zgodnie z komunikatem Komisji pt. „Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich” (1) przyjętym w dniu 1 czerwca 2005 r., który zwraca uwagę na potrzebę określenia przez rozszerzoną Unię Europejską spójnego i skutecznego podejścia umożliwiającego integrację społeczną mniejszości etnicznych i ich pełne uczestnictwo w rynku pracy, Komisja chce odwołać się w tej kwestii do wiedzy ekspertów wchodzących w skład grupy doradczej.

(3)

Grupa ta powinna się przyczynić do określenia spójnego i skutecznego podejścia umożliwiającego integrację społeczną dyskryminowanych mniejszości etnicznych i ich pełne uczestnictwo w rynku pracy.

(4)

W skład tej grupy powinni wchodzić eksperci reprezentujący społeczeństwo obywatelskie, świat nauki, przedsiębiorstwa, władze krajowe i lokalne, jak również mniejszości etniczne i inne strony biorące udział w tym przedsięwzięciu. Jej skład powinien być wyważony, w szczególności według następujących kryteriów: państwo pochodzenia, płeć, pochodzenie etniczne, dziedzina działalności i wiedzy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Ustanawia się przy Komisji „grupę doradczą ekspertów wysokiego szczebla ds. integracji społecznej mniejszości etnicznych i ich pełnego uczestnictwa w rynku pracy”, zwaną dalej „grupą”.

(1) COM(2005) 224 wersja ostateczna.

Artykuł 3 Skład – powoływanie 1. Członkowie grupy są powoływani przez Komisję spośród specjalistów posiadających wiedzę z dziedzin, o których mowa w art. 2.

25.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/21

2. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 17 z 200625.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2005 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

 • Dz. U. L21 - 15 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L21 - 13 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L21 - 12 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2006 sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L21 - 5 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L21 - 3 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L21 - 1 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 115/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane umową pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.