Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 210 POZ 79

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94

Data ogłoszenia:2006-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 210 POZ 79

Strona 1 z 2
31.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94

L 210/79

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 stanowi, że zasady kwalifikowalności wydatków należy ustalać na poziomie krajowym z pewnymi wyjątkami, dla których niezbędne jest ustanowienie przepisów szczególnych. Należy więc ustanowić przepisy szczególne w odniesieniu do wyjątków dotyczących Funduszu Spójności. Przepisy dotyczące warunkowości przyznawania wsparcia finansowego powinny być dalej stosowane w powiązaniu ze spełnianiem warunków konwergencji gospodarczej, określonych w art. 99 Traktatu, oraz potrzeb zdrowych finansów publicznych. W tym zakresie państwa członkowskie, które przyjęły euro jako środek płatniczy, mają wdrożyć programy stabilności, a państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako środka płatniczego, mają wdrożyć programy konwergencji, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1466/ 97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (7), mając na celu uniknięcie nadmiernych deficytów budżetowych, o czym mowa w art. 104 Traktatu. Przepisy dotyczące warunkowości nie powinny się jednak stosować w odniesieniu do zobowiązań już podjętych w momencie wstrzymania,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2), uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (4) ustanawia nowe ramy działania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Określa też w szczególności cele, zasady i przepisy dotyczące partnerstwa, programowania, oceny i zarządzania. Z tego względu konieczne jest określenie misji Funduszu Spójności w związku z nowymi ramami jego działania i w związku z celem przyznanym mu w Traktacie oraz uchylenie, w trosce o przejrzystość, rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającego Fundusz Spójności (5). Projekty dotyczące transeuropejskiej sieci transportowej finansowane z Funduszu Spójności mają być zgodne z wytycznymi odnoszącymi się do transeuropejskich sieci transportowych, przyjętymi przez Radę i Parlament Europejski. W celu skoncentrowania starań znaczenie priorytetowe powinno zostać nadane projektom stanowiącym przedmiot wspólnego zainteresowania określonym w decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (6). Wspólnota, za pośrednictwem Funduszu Spójności, może udzielić wsparcia działaniom przyczyniającym się do realizacji celów polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego, określonych w art. 6 oraz 174 Traktatu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ustanowienie i cel Funduszu Spójności 1. Niniejszym ustanawia się Fundusz Spójności (zwany dalej „funduszem”) w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej Wspólnoty na rzecz promowania trwałego rozwoju. 2. Do funduszu stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz niniejsze rozporządzenie.

(2)

(3)

Artykuł 2 Zakres pomocy 1. Pomoc z funduszu jest udzielana na działania w następujących dziedzinach, z zapewnieniem właściwej równowagi i zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi oraz infrastrukturalnymi właściwymi dla każdego państwa członkowskiego otrzymującego pomoc:

(7) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1055/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 210 POZ 79 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L210 - 82 z 200631.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

 • Dz. U. L210 - 25 z 200631.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

 • Dz. U. L210 - 19 z 200631.7.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

 • Dz. U. L210 - 12 z 200631.7.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999

 • Dz. U. L210 - 1 z 200631.7.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.