Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 211 POZ 24

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Ukrainą dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 211 POZ 24

Strona 1 z 7
L 211/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2006

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Ukrainą dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz UKRAINA, z drugiej strony, (zwane dalej „Stronami”), STWIERDZAJĄC, że zostały zawarte umowy dwustronne dotyczące usług lotniczych między wszystkimi Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Ukrainą, zawierające postanowienia sprzeczne z prawem wspólnotowym, STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie poszczególnych aspektów, które mogą zostać włączone do umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na podstawie prawa Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy ze Wspólnoty ustanowieni na terytorium jednego z Państw Członkowskich mają prawo do niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a pewnymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania przedsiębiorstw będących przewoźnikami lotniczymi posiadających licencje wydane zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że niektóre postanowienia umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Ukrainą, które są niezgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, muszą być doprowadzone do zgodności z tym prawem w celu ustanowienia trwałej podstawy prawnej dla świadczenia usług lotniczych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Ukrainą, a także w celu zachowania ciągłości świadczenia takich usług lotniczych, STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszych negocjacji celem Wspólnoty Europejskiej nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu powietrznego między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Ukrainą ani naruszenie równowagi między przewoźnikami lotniczymi ze Wspólnoty a przewoźnikami lotniczymi z Ukrainy, ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących umów dwustronnych dotyczących praw przewozowych, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Do celów niniejszej umowy stosuje się definicje zawarte w załączniku IV, o ile kontekst nie wymaga inaczej.

Artykuł 2 Wyznaczenie przez Państwo Członkowskie 1. Postanowienia ust. 2 zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych w załączniku II lit. a), w odniesieniu do wyznaczenia przewoźnika lotniczego przez zainteresowane Państwo Członkowskie, upoważnień oraz zezwoleń udzielonych mu przez Ukrainę. 2. Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez Państwo Członkowskie Ukraina udziela właściwych upoważnień i zezwoleń w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem że: i) przewoźnik lotniczy jest ustanowiony zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską na terytorium wyznaczającego Państwa Członkowskiego i posiada ważne zezwolenie eksploatacyjne zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej;

2. Odniesienia zawarte w umowach wymienionych w załączniku I do obywateli Państwa Członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

3. Odniesienia zawarte w umowach wymienionych w załączniku I do przewoźników lotniczych lub linii lotniczych Państwa Członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub linii lotniczych wyznaczonych przez to Państwo Członkowskie.

1.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/25

ii) Państwo Członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu operatora lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a właściwa władza lotnicza jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; oraz iii) przewoźnik lotniczy jest własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, i pozostaje pod skuteczną kontrolą Państw Członkowskich lub obywateli Państw Członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku III lub obywateli tych państw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 211 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 39 z 20061.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L211 - 23 z 20061.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L211 - 22 z 20061.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

 • Dz. U. L211 - 20 z 20061.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L211 - 17 z 20061.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1173/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L211 - 15 z 20061.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1172/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L211 - 13 z 20061.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1171/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L211 - 11 z 20061.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L211 - 9 z 20061.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L211 - 4 z 20061.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2005 (1)

 • Dz. U. L211 - 3 z 20061.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1167/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych

 • Dz. U. L211 - 1 z 20061.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1166/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.