Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu

Data ogłoszenia:2006-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 15

2.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu (2006/531/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (1), a w szczególności jej art. 29 ust. 2, działając jako organ posiadający uprawnienia do mianowania zastępców dyrektora Europolu, uwzględniając opinię zarządu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Opierając się na wszelkich stosownych informacjach dostarczonych przez zarząd, Rada zamierza mianować kandydata, który według niej spełnia wszystkie wymagania wiążące się z objęciem wolnego stanowiska zastępcy dyrektora,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się pana Michela QUILLÉGO na stanowisko zastępcy dyrektora Europolu na okres od dnia 1 września 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku z rezygnacją jednego z zastępców dyrektora Europolu konieczne jest mianowanie na to stanowisko innej osoby. Regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (2), a w szczególności jego dodatek 8, zawiera przepisy szczególne dotyczące procedury wyboru dyrektora lub zastępcy dyrektora Europolu. Zarząd przedstawił Radzie ostateczną listę odpowiednich kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora wraz z pełnymi aktami każdego z nich, a także pełną listę kandydatów.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r. W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 2. (2) Patrz: akt Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. ustanawiający regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 23), zmieniony aktem Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. C 24 z 31.1.2003, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 19 z 20062.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3352) (1)

 • Dz. U. L212 - 16 z 20062.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3350) (1)

 • Dz. U. L212 - 12 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L212 - 7 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/96 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L212 - 6 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L212 - 3 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów zwalczania salmonelli u drobiu (1)

 • Dz. U. L212 - 1 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.