Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące wspólnotowej skali klasyfikacji tusz dojrzałego bydła (Wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2006-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 1

Strona 1 z 3
4.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1183/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące wspólnotowej skali klasyfikacji tusz dojrzałego bydła (Wersja ujednolicona)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Do celów niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie następujące definicje: a) „tusza”: ciało ubitego zwierzęcia po wykrwawieniu, wytrzewieniu i oskórowaniu, prezentowana: — bez głowy i stóp, głowa jest oddzielona od tuszy w stawie szczytowo-potylicznym, a stopy oddzielone w stawie nadgarstkowo-śródręcznym lub stępowo-śródstopowym, — bez narządów wewnętrznych jamy klatki piersiowej i jamy brzusznej, z nerkami, tłuszczem okołonerkowym i tłuszczem miedniczym lub bez, — bez narządów rozrodczych i przylegających mięśni, a w przypadku samic – bez wymienia i tłuszczu gruczołu mlecznego; b) „półtusza”: produkt otrzymany poprzez podzielenie tuszy określonej w lit. a) symetrycznie przez środek każdego kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego oraz przez środek mostka i spojenia miednicznego. Artykuł 3 W celu ustalenia cen rynkowych tusza jest prezentowana bez usunięcia tłuszczu zewnętrznego, po odcięciu szyi zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi, oraz: — bez nerek, tłuszczu okołonerkowego i tłuszczu miednicznego, — bez cienkiego mięśnia przepony lub grubego mięśnia przepony, — bez ogona, — bez rdzenia kręgowego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustalające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz dojrzałego bydła (3) zostało znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane. Wspólnotową skalę klasyfikacji tusz dojrzałego bydła stosuje się do celów notowania cen i środków interwencyjnych w sektorze wołowiny i cielęciny. Klasyfikacja tusz bydła dojrzałego musi być dokonana na podstawie uformowania oraz otłuszczenia. Łączne użycie tych dwóch kryteriów umożliwia podział tusz na klasy. Tak sklasyfikowane tusze muszą być zidentyfikowane. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia we Wspólnocie należy określić przepisy w sprawie kontroli na miejscu dokonywanych przez wspólnotowy komitet kontrolny,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie określa wspólnotową skalę klasyfikacji tusz bydła dojrzałego.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) (2) Dz.U. C 65 z 17.3.2006, str. 50. (3) Dz.U. L 123 z 7.5.1981, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1026/91 (Dz.U. L 106 z 26.4.1991, str. 2). (4) Zob. załącznik III.

L 214/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2006

— bez tłuszczu mosznowego, — bez tłuszczu na zrazowej części wewnętrznej, — bez żyły szyjnej z przyległym tłuszczem. Jednakże państwa członkowskie są uprawnione do akceptowania odmiennych prezentacji, kiedy ta prezentacja wzorcowa nie jest stosowana. W takich przypadkach, w celu przejścia od tych prezentacji do prezentacji wzorcowej, konieczne dostosowania określa się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1). Artykuł 4 1. Bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów interwencyjnych, tusze wołowe dzielą się na następujące kategorie:

mowania wyższej od klas istniejących (tusze o „podwójnym” umięśnieniu), właściwości lub oczekiwanego rozwoju określonych form produkcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 59 z 20064.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3400) (1)

 • Dz. U. L214 - 50 z 20064.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zastąpienia załącznika do decyzji 2005/769/WE ustanawiającej zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96

 • Dz. U. L214 - 35 z 20064.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1483) (1)

 • Dz. U. L214 - 29 z 20064.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie

 • Dz. U. L214 - 21 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 66. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L214 - 19 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L214 - 14 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania jego art. 21 w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L214 - 12 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 10 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. wypowiadające umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2792/1999

 • Dz. U. L214 - 7 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi (wersja ujednolicona)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.