Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. wypowiadające umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2792/1999

Data ogłoszenia:2006-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 10

L 214/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1185/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. wypowiadające umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2792/1999

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

floty Wspólnoty, których działalność jest uzależniona od tej umowy. Rekompensata może być przyznana na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne sześć miesięcy, pod warunkiem że dla floty, której to dotyczy, wykonany zostanie plan przekształcenia zatwierdzony przez Komisję.

(5)

Umowa pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli (2) (zwana dalej umową) została podpisana w Luandzie w dniu 1 lutego 1989 r. i weszła w życie w tym dniu zgodnie z art. 15 tej umowy. Ostatni protokół załączony do umowy, ustanawiający w okresie od dnia 3 sierpnia 2002 r. do dnia 2 sierpnia 2004 r. możliwości połowowe dla gatunków przydennych, gatunków pelagicznych i gatunków tuńczyka oraz wsparcie finansowe, o którym mowa w wymienionym protokole (3), nie zostały przedłużone, ponieważ niektóre warunki ustanowione w nowych ramach prawnych dotyczących biologicznych zasobów wodnych przyjętych przez Rząd Republiki Angoli w październiku 2004 r. są niezgodne z wymogami Wspólnoty w zakresie dokonywania przez statki rybackie Wspólnoty połowów na wodach Angoli. Właściwe jest zatem wypowiedzenie wspomnianej umowy zgodnie z procedurą określoną w jego art. 14. Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (4), Państwa Członkowskie mogą przyznać rekompensatę rybakom oraz właścicielom statków rybackich za tymczasowe zaprzestanie działalności w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy w sprawie połowów nie zostanie przedłużony lub gdy umowa zostanie zawieszona z uwagi na te

W dniu 18 lipca 2005 r. Komisja przyjęła decyzję zatwierdzającą plan przekształcenia dla statków rybackich, w odniesieniu do których nie przedłużono okresu obowiązywania protokołu w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Angoli w ramach programu operacyjnego IFOR dotyczącego wspólnotowych interwencji strukturalnych w sektorze rybołówstwa dla regionów objętych celem I w Hiszpanii w latach 2000–2006.

(6)

(2)

W celu ułatwienia wykonania wspomnianego planu przekształcenia objęte planem statki rybackie Wspólnoty, które w wyniku niniejszego wypowiedzenia zaprzestają działalności na mocy umowy, powinny zostać zwolnione z niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2792/1999. W szczególności nie powinny one podlegać obowiązkowi zwrotu pomocy publicznej z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności lub pomocy na odnowę, modernizację i wyposażenie ani obowiązkowi wykazania ciągłości działalności w roku poprzedzającym ich skreślenie z rejestru statków rybackich Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Niniejszym Wspólnota wypowiada umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli.

(4)

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób uprawnionych do powiadomienia rządu Republiki Angoli o wypowiedzeniu umowy.

(1) Opinia z dnia 16 maja 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 268 z 19.9.1987, str. 66. 3) Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 92. ( (4) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 1).

Artykuł 3 1. Statki rybackie Wspólnoty wymienione w planie przekształcenia zatwierdzonym decyzją Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. nie podlegają art. 10 ust. 3 lit. b) ppkt ii) rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 ani pkt 1.1 lit. a) załącznika III do tego rozporządzenia.

4.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/11

2. Zdolność każdego statku rybackiego korzystającego z odstępstwa na podstawie art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 uważana jest za wycofanie się przy wsparciu ze środków publicznych z zastrzeżeniem przepisów art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1). Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r. W imieniu Rady

M. PEKKARINEN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 59 z 20064.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3400) (1)

 • Dz. U. L214 - 50 z 20064.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zastąpienia załącznika do decyzji 2005/769/WE ustanawiającej zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96

 • Dz. U. L214 - 35 z 20064.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1483) (1)

 • Dz. U. L214 - 29 z 20064.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie

 • Dz. U. L214 - 21 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 66. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L214 - 19 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L214 - 14 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania jego art. 21 w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L214 - 12 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 7 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L214 - 1 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące wspólnotowej skali klasyfikacji tusz dojrzałego bydła (Wersja ujednolicona)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.