Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania jego art. 21 w niektórych państwach członkowskich

Data ogłoszenia:2006-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 14

Strona 1 z 2
L 214/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1187/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania jego art. 21 w niektórych państwach członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

skomplikowane obliczenia deklarowanych obszarów uprawy oliwek dodatkowo skomplikowały obsługę wniosków za rok 2006 we Francji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. n),

Ze względu na trudną sytuację wywołaną przez powodzie na Węgrzech i niespodziewane trudności techniczne z drukowaniem odpowiednich informacji graficznych w Polsce wydawanie rolnikom pełnych formularzy przez właściwe organy było znacznie opóźnione i wpłynęło na możliwości składania przez rolników wniosków w przewidzianym terminie.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (2) przewiduje zmniejszenie kwot płatności w przypadku spóźnionego złożenia wniosku o pomoc.

Ze względu na tę sytuację właściwym będzie niezastosowanie w odniesieniu do 2006 r. zmniejszenia kwot płatności za każdy dzień roboczy o 1 %, a nieprzyjmowania wniosków, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, nie powinno się stosować w odniesieniu do wniosków złożonych przed dniem ustalonym na podstawie szczególnych okoliczności w danym państwie członkowskim. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

W niektórych państwach członkowskich wystąpiły wyjątkowe okoliczności związane z administracją pojedynczych wniosków na 2006 r. Sytuacja ta z kolei w różnym stopniu wpłynęła na możliwości składania przez rolników w tych państwach członkowskich pojedynczych wniosków w terminie przewidzianym w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004. Dlatego sytuacja ta może stworzyć niewspółmierne zagrożenie prawa niektórych rolników do otrzymania pełnej pomocy, jaka im się należy w normalnych warunkach.

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od przepisów art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, zmniejszenia o 1 % za każdy dzień roboczy i nieprzyjmowania wniosków, o których mowa w tym artykule, nie stosuje się w odniesieniu do pojedynczych wniosków złożonych na 2006 r. do właściwych organów:

a) do dnia 31 maja 2006 r.:

(3)

We Francji, Włoszech, Niderlandach, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wystąpiły niespodziewane problemy w praktycznej realizacji Systemu Jednolitej Płatności ze względu na nieprzewidziane trudności administracyjne i techniczne. Ponadto włączenie sektora oliwy z oliwek do tego systemu znacznie zwiększyło stopień jego złożoności. Duża liczba rolników składających wnioski oraz

zmie175 zmie116

i) we Francji: — przez rolników we francuskich departamentach wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; — przez rolników, którzy rozpoczęli składanie wniosku drogą elektroniczną przed dniem 15 maja 2006 r., lecz nie mogli ukończyć elektronicznego składania wniosku przed ta datą;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 59 z 20064.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3400) (1)

 • Dz. U. L214 - 50 z 20064.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zastąpienia załącznika do decyzji 2005/769/WE ustanawiającej zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96

 • Dz. U. L214 - 35 z 20064.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1483) (1)

 • Dz. U. L214 - 29 z 20064.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie

 • Dz. U. L214 - 21 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 66. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L214 - 19 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L214 - 12 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 10 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. wypowiadające umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2792/1999

 • Dz. U. L214 - 7 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L214 - 1 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące wspólnotowej skali klasyfikacji tusz dojrzałego bydła (Wersja ujednolicona)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.