Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zastąpienia załącznika do decyzji 2005/769/WE ustanawiającej zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96

Data ogłoszenia:2006-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 50

Strona 1 z 8
L 214/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zastąpienia załącznika do decyzji 2005/769/WE ustanawiającej zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96 (2006/541/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie polityki pomocy żywnościowej i zarządzania pomocą żywnościową oraz działań specjalnych w celu wspierania bezpieczeństwa żywnościowego (1), w szczególności jego art. 19 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Ze względu na fakt, że odejście od takiego wiązania pomocy wymaga większej elastyczności określanych w umowach warunków dostaw, należy zapewnić, aby ogłaszane przez organizacje pozarządowe zaproszenia do składania ofert i udzielane przez te organizacje zamówienia na dostawy towarów, które mają być dostarczane jako pomoc żywnościowa, zawierały jasno określone warunki dostaw, zgodne z aktualną wersją Międzynarodowych Reguł Handlowych (Incoterms), opublikowaną przez Międzynarodową Izbę Handlową (5). W związku z powyższym należy zapewnić kontrolę towarów i dostaw przez uznaną na szczeblu międzynarodowym agencję nadzoru. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2005/769/WE. Zgodnie z art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1292/96 o niniejszym środku zostanie poinformowany Komitet ds. Pomocy Żywnościowej i Bezpieczeństwa Żywności,

Decyzja Komisji 2005/769/WE z dnia 27 października 2005 r. ustanawiająca zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96, oraz uchylająca decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r. (2) ustala zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, które mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1292/96. Rozporządzenie (WE) nr 2110/2005 przewiduje odejście od wiązania pomocy udzielanej w ramach pomocy zagranicznej Wspólnoty i zmienia odpowiednio rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/96 w odniesieniu do reguł pochodzenia towarów, które mają być zakupione, oraz zasad udziału w procedurach przetargowych w zależności od przynależności państwowej. W celu wspierania zakupu na rynkach lokalnych i regionalnych należy zaznaczyć, że jedynie towary zakupione na rynku wspólnotowym powinny być zgodne z wymogami określonymi w komunikacie Komisji dotyczącym charakterystyk produktów, które mają być dostarczane jako wspólnotowa pomoc żywnościowa (3), oraz komunikacie dotyczącym pakowania (4) takich produktów, natomiast towary nabywane na rynkach lokalnych lub regionalnych powinny odpowiadać normom lokalnym lub, w przypadku braku tych ostatnich, normom międzynarodowym.

(6)

(7)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2005/769/WE zostaje zastąpiony Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Sporządzono w Brukseli, 20 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Louis MICHEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 166 z 5.7.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 24. (3) Dz.U. C 312 z 31.10.2000, str. 1. (4) Dz.U. C 267 z 13.9.1996, str. 1.

(5) http://www.iccwbo.org

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 214 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 59 z 20064.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3400) (1)

 • Dz. U. L214 - 35 z 20064.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1483) (1)

 • Dz. U. L214 - 29 z 20064.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie

 • Dz. U. L214 - 21 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 66. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L214 - 19 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L214 - 14 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania jego art. 21 w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L214 - 12 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 10 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. wypowiadające umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2792/1999

 • Dz. U. L214 - 7 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L214 - 1 z 20064.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące wspólnotowej skali klasyfikacji tusz dojrzałego bydła (Wersja ujednolicona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.