Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów zakładów zatwierdzonych w państwach członkowskich (1)

Data ogłoszenia:2006-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 10

L 215/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1192/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów zakładów zatwierdzonych w państwach członkowskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 26 ust. 5,

(5)

Zgodnie z tym niezbędne jest określenie przepisów wykonawczych dotyczących wykazów zatwierdzonych zakładów, włącznie z przedstawieniem informacji zawartych w takich wykazach na krajowych witrynach internetowych dostępnych dla Komisji i ludności. Niezbędne jest również stworzenie prowadzonej przez Komisję witryny internetowej zawierającej takie wykazy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 wprowadza szczegółowe wymagania dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Aby uniknąć ryzyka rozproszenia czynników chorobotwórczych i/lub pozostałości substancji szkodliwych, rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 przewiduje, że produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego winny być przetworzone, przechowywane i trzymane oddzielnie w zatwierdzonym i nadzorowanym zakładzie wyznaczonym przez zainteresowane państwo członkowskie lub winny zostać usunięte w odpowiedni sposób. W rozdziałach III i IV tego rozporządzenia określono wymagania dotyczące zatwierdzania tego rodzaju zakładów. Artykuł 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stanowi, że państwa członkowskie prowadzą aktualne wykazy zakładów zatwierdzonych zgodnie z tym rozporządzeniem.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik do niniejszego rozporządzenia określa przepisy wykonawcze dotyczące wykazów zakładów zatwierdzonych, o których mowa w art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 25).

5.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/11

ZAŁĄCZNIK WYKAZ ZAKŁADÓW ZATWIERDZONYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1774/2002 1. DOSTĘP DO WYKAZÓW ZAKŁADÓW ZATWIERDZONYCH W celu pomocy państwom członkowskim w udostępnianiu pozostałym państwom członkowskim i ogółowi społeczeństwa aktualnych wykazów zatwierdzonych zakładów, o których mowa w art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 („zakłady zatwierdzone”), Komisja zapewni witrynę internetową, na której każde państwo członkowskie zamieści link do krajowej witryny internetowej prowadzonej przez każde państwo członkowskie, jak określono w pkt 2.1 lit. a) niniejszego załącznika. 2. FORMAT KRAJOWYCH WITRYN INTERNETOWYCH 2.1. Główne wykazy w witrynach krajowych a) Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji link wraz z adresem internetowym odsyłający do witryny krajowej zawierającej główne wykazy wszystkich zakładów zatwierdzonych z jego terytorium („główne wykazy”). b) Każdy główny wykaz mieści się na jednej stronie i jest sporządzony w jednym lub więcej języków urzędowych Wspólnoty. 2.2. Organizacja witryn krajowych a) Witryny internetowe, o których mowa w pkt 2.1 lit. a) niniejszego załącznika, są opracowywane przez centralny właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, przez jeden z innych organów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002. b) Główny wykaz, o którym mowa w pkt 2.1 lit. a) zawiera linki do innych stron internetowych umieszczonych w tej samej witrynie, zawierającej wykaz zakładów zatwierdzonych. Jednakże, w przypadku gdy określone wykazy zakładów zatwierdzonych nie są utrzymywane przez centralne właściwe organy, o których mowa w pkt 2.2 lit. a), główny wykaz zawiera linki do innych witryn internetowych zawierających tego rodzaju wykazy i prowadzonych przez jakiekolwiek inne właściwe organy, jednostki lub, w stosownych przypadkach, instytucje. 3. UKŁAD I KODY KRAJOWYCH WYKAZÓW ZAKŁADÓW ZATWIERDZONYCH Określa się układ graficzny wykazów krajowych wraz z odpowiednimi informacjami i kodami w celu zagwarantowania szerokiego dostępu do informacji na temat zatwierdzonych zakładów oraz w celu poprawy czytelności wykazów krajowych. 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zadania i działania określone w pkt 2 i 3 są realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi publikowanymi przez Komisję na jej stronach internetowych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 44 z 20065.8.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro (EBC/2006/10)

 • Dz. U. L215 - 38 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L215 - 31 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3516)

 • Dz. U. L215 - 30 z 20065.8.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L215 - 28 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie równoważności urzędowych badań odmian przeprowadzanych w Chorwacji (1)

 • Dz. U. L215 - 26 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L215 - 17 z 20065.8.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 15 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 13 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych w Portugalii

 • Dz. U. L215 - 12 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L215 - 3 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L215 - 1 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.