Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 17

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 17

Strona 1 z 5
5.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/17

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz REPUBLIKA LIBAŃSKA, z drugiej strony, (zwane dalej „Stronami”), STWIERDZAJĄC, że zostały zawarte umowy dwustronne dotyczące usług lotniczych między kilkoma państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Libańską, zawierające postanowienia sprzeczne z prawem wspólnotowym, STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie poszczególnych aspektów, które mogą zostać włączone do umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na podstawie prawa Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy ze Wspólnoty ustanowieni w jednym z państw członkowskich mają prawo niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a pewnymi państwami trzecimi przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych posiadających licencje wydane zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że postanowienia umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Libańską, które są niezgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, muszą być doprowadzone do pełnej zgodności z tym prawem w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla świadczenia usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską, a także w celu zachowania kontynuacji świadczenia takich usług lotniczych, STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszych negocjacji celem Wspólnoty Europejskiej nie jest wywarcie wpływu na ogólne natężenie ruchu powietrznego między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ani naruszenie równowagi między przewoźnikami lotniczymi ze Wspólnoty a przewoźnikami lotniczymi z Republiki Libańskiej, ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących umów dwustronnych dotyczących praw przewozowych, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Do celów niniejszej Umowy „państwa członkowskie” oznacza państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej. 2. Zawarte w umowach wymienionych w załączniku 1 odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. 3. Zawarte w umowach wymienionych w załączniku 1 odniesienia do przewoźników lotniczych lub linii lotniczych pochodzących z państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników

lotniczych lub linii lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie. Artykuł 2 Wyznaczenie przez państwo członkowskie 1. Postanowienia zawarte w ustępach 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia w artykułach wymienionych odpowiednio w załączniku II (a) i (b) w stosunku, odpowiednio, do wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, jego upoważnień oraz pozwoleń udzielonych przez Republikę Libanu oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia, lub ograniczenia wspomnianych upoważnień lub pozwoleń udzielonych przewoźnikowi lotniczemu.

L 215/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2006

2. Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie Republika Libańska udziela właściwych upoważnień i zezwoleń w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem, że: i) przewoźnik lotniczy jest ustanowiony na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, i posiada ważne zezwolenie eksploatacyjne zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej; ii) państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu operatora lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a właściwa władza lotnicza jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; i iii) przewoźnik lotniczy jest i pozostaje własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku II lub obywateli tych państw, i pozostaje pod stałą i skuteczną kontrolą tych państw lub obywateli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 44 z 20065.8.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro (EBC/2006/10)

 • Dz. U. L215 - 38 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L215 - 31 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3516)

 • Dz. U. L215 - 30 z 20065.8.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L215 - 28 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie równoważności urzędowych badań odmian przeprowadzanych w Chorwacji (1)

 • Dz. U. L215 - 26 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L215 - 15 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 13 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych w Portugalii

 • Dz. U. L215 - 12 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L215 - 10 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów zakładów zatwierdzonych w państwach członkowskich (1)

 • Dz. U. L215 - 3 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L215 - 1 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.