Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich

Data ogłoszenia:2006-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 26

L 215/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2006

DECYZJA RADY z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (2006/544/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w okresie pośrednim do 2008 r. ich uaktualnianie powinno być ściśle ograniczone, aby zapewnić stopień stabilności niezbędny do ich skutecznej realizacji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 128 ust. 2,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), po konsultacji z Komitetem Regionów, uwzględniając opinię Komitetu ds. zatrudnienia (3), a także mając na uwadze, co następuje: Reforma strategii lizbońskiej z 2005 r. położyła nacisk na wzrost i zatrudnienie. Wytyczne w sprawie zatrudnienia (4) w ramach Europejskiej strategii zatrudnienia oraz ogólnych wytycznych polityki gospodarczej (5) przyjęto w formie zintegrowanego pakietu, dzięki czemu europejska strategia zatrudnienia odgrywa wiodącą rolę w realizacji celów zatrudnienia i rynku pracy zawartych w strategii lizbońskiej. Unia Europejska musi mobilizować wszystkie odpowiednie zasoby krajowe i wspólnotowe – łącznie z polityką spójności – w trzech wymiarach strategii lizbońskiej (ekonomicznym, społecznym i środowiskowym), aby lepiej wykorzystać ich synergie w ogólnym kontekście trwałego rozwoju.

(6) (3)

Badanie krajowych programów reform państw członkowskich zawartych w Rocznym sprawozdaniu Komisji z postępu prac oraz we Wspólnym sprawozdaniu w sprawie zatrudnienia wykazuje, że państwa członkowskie powinny nadal dokładać wszelkich starań, aby zająć się priorytetowymi obszarami:

— przyciągnięcia i utrzymania w aktywności zawodowej większej liczby osób, zwiększenia podaży siły roboczej i modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego,

— poprawienia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, oraz

(1)

— zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę umiejętności.

(5)

(2)

Rada Europejska obradująca w dniach 23 i 24 marca 2006 r. podkreśliła centralną rolę polityk zatrudnienia w agendzie lizbońskiej oraz potrzebę zwiększenia możliwości zatrudnienia w kategoriach priorytetowych w ramach zasad pracy zgodnej z cyklem życiowym. W związku z tym zatwierdziła ona europejski pakt na rzecz równości płci, który powinien jeszcze bardziej zwiększyć rolę włączania kwestii płci do polityk wspólnotowych oraz stać się bodźcem do poprawy perspektyw i możliwości kobiet na szerszą skalę.

Należy dokonywać pełnego przeglądu wytycznych w sprawie zatrudnienia oraz ogólnych wytycznych polityki gospodarczej jedynie co trzy lata, natomiast

Usunięcie przeszkód dla mobilności pracowników, ustanowione w Traktatach, w tym także Traktatach o Przystąpieniu, powinno umocnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zwiększyć jego potencjał i wzrost zatrudnienia.

(1) Opinia z dnia 4 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 17 maja 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Opinia z dnia 27 kwietnia 2006 r. (4) Decyzja Rady 2005/600/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 21). (5) Zalecenie Rady 2005/601/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005–2008) (Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 28).

(7)

W świetle zarówno przeprowadzonej przez Komisję analizy krajowych programów reform, jak i konkluzji Rady Europejskiej, należy obecnie skupić się na skutecznej i terminowej realizacji z poświęceniem szczególnej uwagi uzgodnionym celom ilościowym określonym w wytycznych w sprawie zatrudnienia na lata 2005–2008 oraz zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej.

5.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/27

(8)

Państwa członkowskie powinny uwzględniać wytyczne w sprawie zatrudnienia podczas programowania wykorzystania funduszy wspólnotowych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego. Mając na uwadze zintegrowany charakter pakietu wytycznych, państwa członkowskie powinny w pełni realizować ogólne wytyczne polityki gospodarczej,

w mocy na rok 2006 i są uwzględniane przez państwa członkowskie w ich politykach zatrudnienia. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Artykuł 1 Wytyczne dla polityk zatrudnienia państw członkowskich określone w załączniku do decyzji nr 2005/600/WE pozostają

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 44 z 20065.8.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro (EBC/2006/10)

 • Dz. U. L215 - 38 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L215 - 31 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3516)

 • Dz. U. L215 - 30 z 20065.8.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L215 - 28 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie równoważności urzędowych badań odmian przeprowadzanych w Chorwacji (1)

 • Dz. U. L215 - 17 z 20065.8.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 15 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 13 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych w Portugalii

 • Dz. U. L215 - 12 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L215 - 10 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów zakładów zatwierdzonych w państwach członkowskich (1)

 • Dz. U. L215 - 3 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L215 - 1 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.