Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie równoważności urzędowych badań odmian przeprowadzanych w Chorwacji (1)

Data ogłoszenia:2006-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 28

L 215/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2006

DECYZJA RADY z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie równoważności urzędowych badań odmian przeprowadzanych w Chorwacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/545/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1 lit. a), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Urzędowe badania pod względem odrębności, stabilności i jednolitości odmian gatunków wymienionych w załączniku I, przeprowadzane w Chorwacji przez organ określony w załączniku I uważa się za tak samo pewne jak badania przeprowadzane przez państwa członkowskie, jeżeli spełniają warunki określone w załączniku II. Artykuł 2

(1)

Dyrektywa 2002/53/WE przewiduje, że Rada określa, czy urzędowe badania przeprowadzane w państwie trzecim są tak samo pewne jak badania przeprowadzane przez państwa członkowskie. Zgodnie z zasadami dotyczącymi urzędowych badań odmian przeprowadzanych przez Chorwację w odniesieniu do żyta, jęczmienia i kukurydzy, zatwierdzanie odmian pod względem ich odrębności, stabilności i jednolitości odbywa się w oparciu o wyniki urzędowych badań, zwłaszcza prób wegetacyjnych, obejmujących dostateczną liczbę cech charakterystycznych umożliwiających opis danej odmiany. Na podstawie przeglądu tych zasad i sposobu ich stosowania w Chorwacji w odniesieniu do trzech wyżej wymienionych odmian ustalono, że badania są tak samo pewne jak badania przeprowadzane przez państwa członkowskie, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych dodatkowych warunków. Niniejsza decyzja nie wyklucza uchylenia ustaleń wspólnotowych w zakresie równoważności w przypadku gdy warunki, na których są one oparte, nie są spełnione lub przestają być spełniane. Biorąc pod uwagę, że przepisy techniczne zawarte w załącznikach mogą wymagać częstych zmian, zmiany te należy wprowadzać zgodnie z procedurą określoną w art. 4 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2),

Zmiany do załączników są przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 2. Artykuł 3

(2)

1. Komisję wspiera Stały Komitet ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa, zwany dalej „komitetem”, ustanowiony na podstawie art. 1 decyzji Rady 66/399/EWG (3). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE. 3. Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc. 4. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Artykuł 4

(3)

(4)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

(3) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2289/66.

5.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/29

ZAŁĄCZNIK I

Organ

Gatunek

Instytut Nasiennictwa i Sadzonek, Osjek

Hordeum vulgare L. Triticum aestivum L. Zea Mays L.

ZAŁĄCZNIK II WARUNKI 1. Zatwierdzenie odmian w odniesieniu do oceny odrębności, stabilności i jednolitości są oparte na wynikach badań urzędowych. 2. W celu ustanowienia odrębności, próby wegetacyjne obejmują przynajmniej dostępne porównywalne odmiany: — wymienione we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych; oraz — które nie zostały wymienione w wyżej wymienionym katalogu, ale zostały zatwierdzone lub został złożony wniosek o ich zatwierdzenie w państwie członkowskim Wspólnoty, do celów certyfikacji i wprowadzania do obrotu albo do celów certyfikacji w innych państwach. 3. Cechy charakterystyczne, które powinno objąć badanie i minimalne warunki dla oceny odmian gatunków, o których mowa, są określone w dyrektywie Komisji 2003/90/WE (1).

(1) Dz.U. L 254 z 8.10.2003, str. 7. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2005/91/WE (Dz.U. L 331 z 17.12.2005, str. 24).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 44 z 20065.8.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro (EBC/2006/10)

 • Dz. U. L215 - 38 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L215 - 31 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3516)

 • Dz. U. L215 - 30 z 20065.8.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L215 - 26 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L215 - 17 z 20065.8.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 15 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 13 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych w Portugalii

 • Dz. U. L215 - 12 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L215 - 10 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów zakładów zatwierdzonych w państwach członkowskich (1)

 • Dz. U. L215 - 3 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L215 - 1 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.