Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny

Data ogłoszenia:2006-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 3

Strona 1 z 2
5.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1191/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2 i art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1458/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 lit. d) i e) otrzymują następujace brzmienie: „d) sekcja 20 wniosków o pozwolenia zawiera jeden z zapisów znajdujących się w załączniku Ia; e) sekcja 24 pozwoleń zawiera jeden z zapisów znajdujących się w załączniku Ib.”; 2) w art. 5 ust. 1 dodaje się akapit w następującym brzmieniu: „Jednakże na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski o pozwolenie należy składać przez pierwszych piętnaście dni stycznia 2007 r.”; 3) załączniki I–IV zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 (2) przewiduje otwarcie i zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny. Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r (3), zatwierdzone decyzją Rady 2006/333/WE (4), przewiduje zwiększenie rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, erga omnes, w wysokości 1 430 ton wieprzowiny. Odniesienie, które powinno znajdować się we wnioskach o pozwolenia na przywóz, powinno zostać wymienione w różnych językach Wspólnoty. W związku z możliwym przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. zaleca się ustalenie innego okresu składania wniosków o pozwolenia na pierwszy kwartał 2007 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1458/2003.

(2)

(3)

(4)

(5)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 208 z 19.8.2003, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 341/2005 (Dz.U. L 53 z 26.2.2005, str. 28). (3) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15. (4) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.

L 215/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I

Ilości produktów w tonach od dnia 1 lipca 2006 r.

Nr porządkowy

Nr grupy

Kod CN

Opis produktu

Należności celne (EUR/tona)

09.4038

G2

ex 0203 19 55 ex 0203 29 55 ex 0203 19 55 ex 0203 29 55 1601 00 91 1601 00 99

Schab z kością i szynka, świeże, chłodzone lub mrożone Polędwica świeża, chłodzona lub mrożona

250

35 265

09.4039

G3

300 9 > = > ; 9 > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > ;

5 000

09.4071

G4

Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane Inne Pozostałe mięso przetworzone lub zakonserwowane, podroby lub krew

747 502 784 646 784 646 646 428 375 271

3 002

09.4072

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 44 z 20065.8.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro (EBC/2006/10)

 • Dz. U. L215 - 38 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L215 - 31 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3516)

 • Dz. U. L215 - 30 z 20065.8.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L215 - 28 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie równoważności urzędowych badań odmian przeprowadzanych w Chorwacji (1)

 • Dz. U. L215 - 26 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L215 - 17 z 20065.8.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 15 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 13 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych w Portugalii

 • Dz. U. L215 - 12 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L215 - 10 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów zakładów zatwierdzonych w państwach członkowskich (1)

 • Dz. U. L215 - 1 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.