Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3516)

Data ogłoszenia:2006-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 31

Strona 1 z 7
5.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/31

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3516) (2006/547/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— Alghero–Rzym i Rzym–Alghero, — Alghero–Mediolan i Mediolan–Alghero,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

— Cagliari–Rzym i Rzym–Cagliari, — Cagliari–Mediolan i Mediolan–Cagliari,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3 i art. 12,

— Olbia–Rzym i Rzym–Olbia, — Olbia–Mediolan i Mediolan–Olbia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

I. Fakty

(1)

W dniu 21 kwietnia 2006 r. Komisja opublikowała inne zawiadomienie dotyczące obowiązku użyteczności publicznej nałożonego na mocy zarządzenia nr 36 („zawiadomienie z dnia 21 kwietnia 2006 r.”) (3) w odniesieniu do następujących 10 tras: — Alghero–Bolonia i Bolonia–Alghero, — Alghero–Turyn i Turyn–Alghero, — Cagliari–Bolonia i Bolonia–Cagliari, — Cagliari–Turyn i Turyn–Cagliari, — Cagliari–Florencja i Florencja–Cagliari, — Cagliari–Werona i Werona–Cagliari,

W dniach 27 stycznia i 28 lutego 2006 r. Republika Włoska przekazała Komisji zarządzenia nr 35 i 36 Ministra Infrastruktury i Transportu z dnia 29 grudnia 2005 r. (opublikowane w Gazzetta Ufficiale Republiki Włoskiej z dnia 11 stycznia 2006 r.) nakładające obowiązek użyteczności publicznej (PSO) na 16 tras pomiędzy Sardynią i głównymi krajowymi portami lotniczymi, a także zwróciła się do Komisji o opublikowanie zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92.

(2)

W dniu 24 marca 2006 r. Komisja opublikowała zawiadomienie dotyczące obowiązku użyteczności publicznej nałożonego na mocy zarządzenia nr 35 („zawiadomienie z dnia 24 marca 2006 r.”) (2) w odniesieniu do następujących 6 tras:

— Cagliari–Neapol i Neapol–Cagliari, — Cagliari–Palermo i Palermo–Cagliari, — Olbia–Bolonia i Bolonia–Olbia, — Olbia–Werona i Werona–Olbia.

(3) Dz.U. C 93 z 21.4.2006, str. 13.

(1) Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 72 z 24.3.2006, str. 4.

L 215/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2006

(4)

Główne cechy obowiązku użyteczności publicznej (PSO) opublikowanego w dwóch zawiadomieniach to:

— Minimalna częstotliwość lotów, rozkłady lotów i zdolność przewozowa w odniesieniu do każdej trasy opisane są w rozdziale „2. ORGANIZACJA OBOWIĄZKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” według zawiadomień z dnia 24 marca 2006 r. i 21 kwietnia 2006 r.

— Każda z 10 tras opublikowanych w zawiadomieniu z dnia 21 kwietnia 2006 r. wraz z nałożonym na nie obowiązkiem użyteczności publicznej musi zostać przyjęta przez poszczególnych zainteresowanych przewoźników jako integralna całość.

— Minimalna zdolność przewozowa używanych statków powietrznych jest opisana w rozdziale „3. RODZAJ

STATKU POWIETRZNEGO EKSPLOATOWANEGO NA KAŻDEJ TRASIE” według zawiadomień z dnia

24 marca 2006 r. i 21 kwietnia 2006 r. — Dwie trasy Alghero–Rzym i Alghero–Mediolan (łącznie) i dwie trasy Olbia–Rzym i Olbia–Mediolan (łącznie) stanowią jeden pakiet, który musi zostać zaakceptowany przez poszczególnych zainteresowanych przewoźników jako integralna całość, bez żadnej rekompensaty w jakiejkolwiek formie. Trasy Cagliari–Rzym i Cagliari–Mediolan muszą zostać zaakceptowane przez poszczególnych zainteresowanych przewoźników jako integralna całość, bez żadnej rekompensaty w jakiejkolwiek formie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 44 z 20065.8.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro (EBC/2006/10)

 • Dz. U. L215 - 38 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L215 - 30 z 20065.8.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L215 - 28 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie równoważności urzędowych badań odmian przeprowadzanych w Chorwacji (1)

 • Dz. U. L215 - 26 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L215 - 17 z 20065.8.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 15 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 13 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych w Portugalii

 • Dz. U. L215 - 12 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L215 - 10 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów zakładów zatwierdzonych w państwach członkowskich (1)

 • Dz. U. L215 - 3 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L215 - 1 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.