Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 44

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro (EBC/2006/10)

Data ogłoszenia:2006-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 44

Strona 1 z 3
L 215/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2006

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro (EBC/2006/10) (2006/549/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 106 ust. 1, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 52, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku gdy nowe uczestniczące państwo członkowskie wprowadziło okres przejściowy, wówczas okres stosowania zasad przewidzianych w niniejszych wytycznych w tym państwie członkowskim ulega przedłużeniu w celu uwzględnienia tego okresu; taki okres przejściowy nie powinien jednak wydłużać okresu wymiany banknotów innych nowych uczestniczących państw członkowskich,

Artykuł 52 Statutu wymaga, aby Rada Prezesów podjęła konieczne środki w celu zapewnienia, że banknoty w walutach o nieodwołalnie ustalonym kursie walutowym są wymieniane przez krajowe banki centralne (KBC) uczestniczących państw członkowskich w oparciu o ich odpowiednią wartość zgodną z nominalnym kursem wymiany. Wskazane środki obejmują wymianę banknotów nowego uczestniczącego państwa członkowskiego: a) na banknoty i monety euro; lub b) w zamian za uznanie rachunku odpowiednią kwotą. Z drugiej strony, w każdym przypadku gdy nowe uczestniczące państwo członkowskie wprowadza okres przejściowy, w okresie takim wskazane środki będą obejmować wymianę banknotów: a) na walutę krajową tego nowego uczestniczącego państwa członkowskiego; lub b) w zamian za uznanie rachunku odpowiednią kwotą. Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1) przewiduje różne możliwe zasady wymiany pieniądza gotówkowego w państwach członkowskich przyjmujących walutę euro. Niniejsze wytyczne zapewniają, iż wymiana banknotów obowiązujących w nowych uczestniczących państwach członkowskich może nastąpić niezależnie od tego, jakie zasady wymiany pieniądza gotówkowego zostały wybrane w danym przypadku. Niektóre kategorie banknotów, tzn. banknoty w znacznym stopniu uszkodzone oraz banknoty, które podlegały znakowaniu w ramach krajowych programów znakowania banknotów w celu ułatwienia i ochrony wycofywania banknotów krajowych, nie podlegają co do zasady wymianie i są w związku z tym wyłączone z zasad dokonywania wymiany wskazanych w niniejszych wytycznych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 Definicje Dla celów niniejszych wytycznych: — „uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które przyjęło walutę euro, — „nowe uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które przyjęło walutę euro, przy czym banknoty i monety euro nie są w nim jedynym prawnym środkiem płatniczym, — „data wprowadzenia waluty euro” oznacza datę, w której wchodzi w życie uchylenie derogacji na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu, — „okres podwójnego obiegu” oznacza okres pomiędzy datą wprowadzenia waluty euro w danym nowym uczestniczącym państwie członkowskim oraz ostatnią datą, w której waluta krajowa takiego nowego uczestniczącego państwa członkowskiego może być używana jako prawny środek płatniczy równolegle do waluty euro, — „data wymiany pieniądza gotówkowego” oznacza datę, w której banknoty i monety euro nabierają charakteru prawnego środka płatniczego w danym nowym uczestniczącym państwie członkowskim, — „waluta krajowa” oznacza banknoty i monety nowego uczestniczącego państwa członkowskiego wyemitowane przez właściwe władze w takim państwie członkowskim przed datą wprowadzenia waluty euro,

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2169/2005 (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 215 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 38 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L215 - 31 z 20065.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3516)

 • Dz. U. L215 - 30 z 20065.8.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L215 - 28 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie równoważności urzędowych badań odmian przeprowadzanych w Chorwacji (1)

 • Dz. U. L215 - 26 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L215 - 17 z 20065.8.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 15 z 20065.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L215 - 13 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych w Portugalii

 • Dz. U. L215 - 12 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L215 - 10 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów zakładów zatwierdzonych w państwach członkowskich (1)

 • Dz. U. L215 - 3 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L215 - 1 z 20065.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.