Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1195/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

Data ogłoszenia:2006-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 1

8.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1195/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dopuszczalna wartość stężenia dla PCDF/PCDD wyrażona jest w stężeniu równoważnika toksyczności („TEQ”), przy zastosowaniu współczynników toksyczności („TEFs”) Światowej Organizacji Zdrowia z 1998 r. Dostępne dane dotyczące dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) nie są wystarczające, aby objąć te związki równoważnikiem toksyczności TEQ.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 lit. a) i art. 14 ust. 3,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przeprowadziła badania dotyczące wykonywania przepisów rozporządzenia (WE) nr 850/2004 dotyczących odpadów.

(6)

Heksachlorocycloheksan (HCH) jest nazwą technicznej mieszaniny różnych izomerów. Wysiłek, jaki trzeba byłoby włożyć w ich pełną analizę, byłby nieproporcjonalny. Jedynie alfa-, beta- i gamma-HCH liczą się pod względem toksyczności. Z tego względu dopuszczalna wartość stężenia odnosi się wyłącznie do nich. Większość dostępnych w handlu wzorcowych mieszanin testowych służących do przeprowadzania analiz tej klasy związków rozpoznaje jedynie te izomery.

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 850/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(2)

Dopuszczalne wartości stężenia proponowane w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 uznaje się za najwłaściwsze w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego na wypadek zniszczenia lub nieodwracalnego przekształcenia trwałych zanieczyszczeń organicznych.

(7)

Komitet, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 850/2004, nie wydał, w następstwie konsultacji z dnia 25 stycznia 2006 r. przeprowadzonych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, opinii na temat środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu,

(3)

W przypadku toksafenu, mieszaniny ponad 670 substancji, nie jest dostępna uzgodniona i odpowiednia metodologia analityczna pozwalająca na określenie stężenia całkowitego. Jednak wyżej wspomniane badania nie ujawniły w Unii Europejskiej żadnych zapasów składających się z toksafenu, zawierających go lub skażonych nim. Ponadto badania wykazały, że tam, gdzie wykryto w odpadach obecność pestycydów zawierających trwałe zanieczyszczenia organiczne, ich stężenia były zazwyczaj wysokie w porównaniu z proponowanymi dopuszczalnymi wartościami stężenia. Obecnie dostępne metodologie analityczne pozwalające na rozpoznanie toksafenu mogą być na razie uznane za odpowiednie do celów niniejszego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 7.

L 217/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

8.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/3

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV Wykaz substancji objętych przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami zawartymi w art. 7

Substancja Nr CAS Nr WE Dopuszczalna wartość stężenia, o której mowa w art. 7 ust. 4 lit. a)

Aldryna Chlordan Dieldryna Endryna Heptachlor Heksachlorobenzen Mireks Toksafen Polichlorowane bifenyle (PCB) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo) etan) Chlordekon Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF) Ogółem alfa-, beta- i gamma-HCH Heksabromobifenyl

309-00-2 57-74-9 60-57-1 72-20-8 76-44-8 118-74-1 2385-85-5 8001-35-2 1336-36-3 i inne 50-29-3 143-50-0

206-215-8 200-349-0 200-484-5 200-775-7 200-962-3 200-273-9 219-196-6 232-283-3 215-648-1 200-024-3 205-601-3

50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg (*) 50 mg/kg 50 mg/kg 15 μg/kg (**)

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7 36355-01-8

206-270-8, 206-271-3 i 200-401-2 252-994-2

50 mg/kg 50 mg/kg

(*) Tam gdzie to stosowne stosuje się metodę obliczania określoną w europejskich normach EN 12766-1 i EN 12766-2. (**) Dopuszczalną wartość oblicza się dla PCDD oraz PCDF zgodnie z następującymi współczynnikami toksyczności (TEFs):

TEF

PCDD 2,3,7,8-TeCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD PCDF 2,3,7,8-TeCDF 1,2,3,7,8-PeCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF 0,1 0,05 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,0001” 1 1 0,1 0,1 0,1 0,01 0,0001

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 31 z 20068.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionki markerowej przeciw klasycznemu pomorowi świń w celu zwiększenia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3461)

 • Dz. U. L217 - 29 z 20068.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy na potrzeby produkcji szczepionki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3447) (1)

 • Dz. U. L217 - 28 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mianowania prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

 • Dz. U. L217 - 17 z 20068.8.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L217 - 16 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L217 - 8 z 20068.8.2006

  Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L217 - 6 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2967/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych

 • Dz. U. L217 - 4 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.