Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 17

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 17

Strona 1 z 5
8.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/17

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII, z drugiej strony, (zwane dalej „Stronami”), STWIERDZAJĄC, że zostały zawarte dwustronne umowy dotyczące usług lotniczych między kilkoma państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, zawierające postanowienia sprzeczne z prawem Wspólnoty Europejskiej. STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie poszczególnych aspektów, które mogą zostać włączone do umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a niektórymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych licencjonowanych zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, które są niezgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, muszą być doprowadzone do zgodności z tym prawem celem ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla świadczenia usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, a także w celu zachowania kontynuacji takich usług lotniczych, STWIERDZAJĄC, że w ramach tych negocjacji celem Wspólnoty Europejskiej nie jest zwiększenie ogólnej wielkości przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, ani negocjowanie zmian w postanowieniach odnoszących się do praw przewozowych zawartych w obecnie obowiązujących umowach dwustronnych dotyczących usług lotniczych, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Do celów niniejszej Umowy „państwa członkowskie” oznaczają państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej.

umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie.

Artykuł 2 2. Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Wyznaczenie przez państwo członkowskie 1. Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku II lit. a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, upoważnień oraz zezwoleń udzielonych mu przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych przewoźnikowi lotniczemu.

3. Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych z państwa członkowskiego będącego stroną takiej

L 217/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2006

2. Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie Była Jugosłowiańska Republika Macedonii udziela właściwych upoważnień i zezwoleń w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem że: i) przewoźnik lotniczy jest ustanowiony, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego i posiada ważną licencję na prowadzenie działalności zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej; ii) państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a właściwa władza lotnicza jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; oraz iii) przewoźnik lotniczy jest i pozostaje własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku III lub obywateli tych państw, i pozostaje pod stałą i skuteczną kontrolą tych państw lub tych obywateli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 31 z 20068.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionki markerowej przeciw klasycznemu pomorowi świń w celu zwiększenia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3461)

 • Dz. U. L217 - 29 z 20068.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy na potrzeby produkcji szczepionki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3447) (1)

 • Dz. U. L217 - 28 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mianowania prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

 • Dz. U. L217 - 16 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L217 - 8 z 20068.8.2006

  Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L217 - 6 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2967/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych

 • Dz. U. L217 - 4 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 1 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1195/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.