Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy na potrzeby produkcji szczepionki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3447) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 29

8.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/29

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy na potrzeby produkcji szczepionki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3447)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/552/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

szczepionek przeciwko pryszczycy w tym państwie członkowskim. Niemcy odnowiły niezbędne gwarancje bezpieczeństwa w odniesieniu do laboratorium zlokalizowanego na swoim terytorium.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 92/46/EWG (1), w szczególności jej art. 67 ust. 2,

Ze względów bezpieczeństwa ważne jest, aby wykaz krajowych laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy na potrzeby produkcji szczepionki zawarty w dyrektywie 2003/85/WE był uaktualniany.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Niezbędne jest zatem zastąpienie wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy na potrzeby produkcji szczepionki w części B załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE wykazem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji.

(1)

Dyrektywa 2003/85/WE określa minimalne środki kontroli w przypadku ogniska pryszczycy oraz określone środki zapobiegawcze mające na celu zwiększenie świadomości oraz przygotowanie właściwych organów oraz społeczności rolniczej na wypadek tej choroby.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Środki zapobiegawcze określone w dyrektywie 2003/85/WE obejmują przepis mówiący, że państwa członkowskie mają zapewnić, by praca z żywym wirusem pryszczycy dla wytwarzania inaktywowanych antygenów do produkcji szczepionek albo szczepionek oraz odpowiednie badania odbywały się wyłącznie w zatwierdzonych zakładach i laboratoriach wymienionych w części B załącznika XI do tej dyrektywy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik XI część B do dyrektywy 2003/85/WE zostaje zastąpiony tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji.

(3)

Właściwe organy Niemiec oficjalnie poinformowały Komisję o pewnych zmianach dotyczących producentów Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 3 lipca 2006 r.

(1) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2005/615/WE (Dz.U. L 213 z 18.8.2005, str. 14).

L 217/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2006

Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W załączniku XI do dyrektywy 2003/85/WE część B otrzymuje brzmienie: „Laboratoria upoważnione do pracy z żywym wirusem pryszczycy na potrzeby produkcji szczepionki

Państwo członkowskie, na terenie którego znajduje się laboratorium Kod ISO Nazwa

Laboratorium

DE FR GB NL

Niemcy Francja Zjednoczone Królestwo Niderlandy

Intervet International GmbH, Köln Merial, S.A.S., Laboratoire IFFA, Lyon Merial, S.A.S., Pirbright Laboratory, Pirbright CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 31 z 20068.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionki markerowej przeciw klasycznemu pomorowi świń w celu zwiększenia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3461)

 • Dz. U. L217 - 28 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mianowania prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

 • Dz. U. L217 - 17 z 20068.8.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L217 - 16 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L217 - 8 z 20068.8.2006

  Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L217 - 6 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2967/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych

 • Dz. U. L217 - 4 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 1 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1195/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.