Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionki markerowej przeciw klasycznemu pomorowi świń w celu zwiększenia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3461)

Data ogłoszenia:2006-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 31

8.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionki markerowej przeciw klasycznemu pomorowi świń w celu zwiększenia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3461) (2006/553/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W związku z sytuacją we Wspólnocie, a przede wszystkim w państwach przystępujących, wzrosło prawdopodobieństwo przeprowadzenia szczepienia interwencyjnego przeciw klasycznemu pomorowi świń szczepionką markerową w skali przekraczającej ilość dawek znajdujących się w zapasach Wspólnoty.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2,

(6)

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (2), w szczególności jej art. 18 ust. 2,

(7)

W celu zwiększenia zdolności Wspólnoty do szybkiego reagowania na klasyczny pomór świń należy zakupić odpowiednią liczbę dawek szczepionki markerowej oraz dokonać uzgodnień dotyczących utrzymywania zapasów tych szczepionek i ich szybkiego udostępniania w razie nagłej konieczności.

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Klasyczny pomór świń stanowi zagrożenie dla świń domowych i dzików we Wspólnocie.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Występowanie ognisk klasycznego pomoru świń w gospodarstwach hodujących świnie domowe może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji i strat ekonomicznych we Wspólnocie, w szczególności jeśli zachorowania pojawiają się na obszarach o wysokim zagęszczeniu świń.

Artykuł 1 1. Wspólnota zakupi w trybie natychmiastowym 7 000 000 dawek szczepionki markerowej przeciw klasycznemu pomorowi świń.

(3)

Zasady przeprowadzania szczepień interwencyjnych świń domowych i dzików oraz definicja szczepionki markerowej (znakowanej) zostały ustanowione w dyrektywie Rady 2001/89/WE.

2. Wspólnota dokona uzgodnień dotyczących przechowywania i dystrybucji szczepionki, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 2

(4)

Wspólnota posiada obecnie w zapasie 1 000 000 dawek żywych szczepionek atenuowanych przeciw klasycznemu pomorowi świń oraz jest w trakcie dokonywania zakupu 1 550 000 dawek szczepionki markerowej przeciw klasycznemu pomorowi świń.

Maksymalny koszt środków, o których mowa w art. 1, nie przekroczy 7 500 000 EUR.

Artykuł 3 Środki przewidziane w art. 1 ust. 2 są wykonywane przez Komisję we współpracy z dostawcami wybranymi w drodze zaproszenia do składania ofert.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

L 217/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2006

Artykuł 4 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 29 z 20068.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy na potrzeby produkcji szczepionki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3447) (1)

 • Dz. U. L217 - 28 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mianowania prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

 • Dz. U. L217 - 17 z 20068.8.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L217 - 16 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L217 - 8 z 20068.8.2006

  Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L217 - 6 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2967/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych

 • Dz. U. L217 - 4 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 1 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1195/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.