Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2967/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych

Data ogłoszenia:2006-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 6

L 217/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1197/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2967/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2967/85.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 2 oraz art. 4 ust. 6,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (2), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2967/85 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje: 1) w art. 3 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2967/85 (3) ustanawia szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych, w szczególności metody oceny zawartości chudego mięsa w tuszach wieprzowych.

„1. Standardową statystyczną metodą oceny zawartości chudego mięsa w tuszach wieprzowych dopuszczoną jako metoda klasyfikacji w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 powinna być zwykła metoda najmniejszych kwadratów lub procedura rank reduced, ale można również stosować inne statystycznie sprawdzone metody.

(2)

Wyniki ostatniego badania dotyczącego klasyfikacji tusz wieprzowych, w szczególności w ramach projektu EUPIGCLASS, podkreśliły znaczenie poprawy jakości pobierania próbek oraz uproszczenia metod oceny zawartości chudego mięsa w tuszach wieprzowych.

(3)

Dlatego należy dostosować ustanowione w rozporządzeniu (EWG) nr 2967/85 metody oceny zawartości chudego mięsa w tuszach wieprzowych oraz sposób obliczania referencyjnej zawartości procentowej chudego mięsa w tuszach.

Metoda opiera się na reprezentatywnej próbie krajowej lub regionalnej produkcji wieprzowiny, składającej się z przynajmniej 120 tusz, w których zawartość chudego mięsa została określona zgodnie z metodą rozbioru ustanowioną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. W przypadku zastosowania metody wielokrotnego pobierania próbek referencyjna zawartość obliczana jest na podstawie co najmniej 50 tusz i z dokładnością co najmniej równą dokładności uzyskanej za pomocą standardowej metody statystycznej zastosowanej na próbie 120 tusz przy wykorzystaniu metody z załącznika I.

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5). (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3127/94 (Dz.U. L 330 z 21.12.1994, str. 43).

2. Dopuszcza się jedynie metody klasyfikacji, dla których pierwiastek z kwadratu średniej błędu prognozy (obliczany za pomocą techniki pełnego zatwierdzania krzyżowego wynosi mniej niż 2,5. Ponadto wszelkie wartości odchylenia powinny być uwzględnione w ocenie RMSEP.”;

8.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/7

2) w załączniku I punkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Referencyjną procentową zawartość chudego mięsa oblicza się w następujący sposób: Waga miękkiej polędwicy + waga chudego mięsa (w tym powięź) w łopatce, polędwicy, szynce i brzuchu y = 0,89 × 100 × Waga miękkiej polędwicy + waga kawałków po spreparowaniu Waga chudego mięsa w tych czterech kawałkach będzie obliczana poprzez odjęcie sumy elementów innych niż chude mięso w czterech kawałkach od całkowitej wagi kawałków przed rozbiorem.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do metod klasyfikacji, których dotyczy wniosek o dopuszczenie, zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85, od dnia 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Czonek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 31 z 20068.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionki markerowej przeciw klasycznemu pomorowi świń w celu zwiększenia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3461)

 • Dz. U. L217 - 29 z 20068.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy na potrzeby produkcji szczepionki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3447) (1)

 • Dz. U. L217 - 28 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mianowania prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

 • Dz. U. L217 - 17 z 20068.8.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L217 - 16 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L217 - 8 z 20068.8.2006

  Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L217 - 4 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 1 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1195/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.