Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007

Data ogłoszenia:2006-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 10

L 218/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1201/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ważenia na rok gospodarczy 2006/2007 oraz uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 (3).

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 4 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ponieważ rok gospodarczy 2006/2007 rozpoczyna się dnia 1 lipca 2006 r., niniejsze rozporządzenie również powinno mieć zastosowanie od tego dnia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Cenę rynkową tusz wieprzowych we Wspólnocie, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, ustala się na podstawie cen notowanych w każdym państwie członkowskim, ważonych przy pomocy współczynników odzwierciedlających relatywną wielkość stada trzody chlewnej w każdym państwie członkowskim. Należy określić współczynniki na podstawie liczby świń liczonych na początku grudnia każdego roku zgodnie z dyrektywą Rady 93/23/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń (2). W oparciu o wyniki obliczeń z grudnia 2005 r. należy przystąpić do ponownego ustalenia współczynników

Artykuł 1 Współczynniki ważenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, są ustalone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1358/2005. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 214 z 19.8.2005, str. 9.

9.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/11

ZAŁĄCZNIK Współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok gospodarczy 2006/2007 Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75 Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Holandia Austria Polska Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo 4,1 1,8 8,3 17,8 0,2 0,7 16,4 10,0 1,1 6,1 0,3 0,3 0,7 0,1 2,5 0,1 7,3 2,1 12,3 1,5 0,4 0,7 0,9 1,2 3,1

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 22 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/802/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L218 - 20 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3456) (1)

 • Dz. U. L218 - 17 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3462) (1)

 • Dz. U. L218 - 12 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3331)

 • Dz. U. L218 - 3 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

 • Dz. U. L218 - 1 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.