Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 219 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref usuniętych z wykazu zatwierdzonych stref odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3518) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 219 POZ 28

L 219/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref usuniętych z wykazu zatwierdzonych stref odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3518)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/559/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem 2002/300/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2002/300/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2002/300/WE z dnia 18 kwietnia 2002 r. ustanawiająca wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens (2) wyznacza obszary we Wspólnocie uznane za wolne od chorób małża Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens. Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję pismem z maja 2006 r., że rozpoznano przypadek Bonamia ostreae w rzece Cleddau w Walii. Zjednoczone Królestwo wyznaczyło strefę kontroli wokół obszarów dotkniętych przedmiotową chorobą oraz obszar zagrożony rozprzestrzenianiem się danej choroby. Uprzednio strefa ta uznana została za wolną od Bonami ostreae, ale już nie może za taką uchodzić.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.05.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 103 z 19.4.2002, str. 24. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/748/WE (Dz.U. L 280 z 25.10.2005, str. 20).

10.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/29

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK STREFY ZATWIERDZONE DLA JEDNEJ LUB WIĘCEJ CHORÓB MAŁŻA BONAMIA OSTREAE I MARTEILIA REFINGENS 1.A. Strefy w Irlandii zatwierdzone odnośnie do B. ostreae — Cała linia brzegowa Irlandii, z wyłączeniem następujących siedmiu obszarów: — Port Cork, — Zatoka Galway, — Port Ballinakill, — Zatoka Clew, — Achill Sound, — Loughmore, Zatoka Blacksod, — Lough Foyle.

1.B. Strefy w Irlandii zatwierdzone odnośnie do M. refringens — Cała linia brzegowa Irlandii.

2.A. Strefy w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich i na Wyspie Man zatwierdzone odnośnie do B. ostreae — Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem czterech następujących obszarów: — południowe wybrzeże Kornwalii od Lizard do Start Point, — obszar wokół ujścia rzeki Solent od Portland Bill do Selsey Bill, — obszar wzdłuż wybrzeża w Essex od Shoeburyness do Landguard Point, — obszar wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Walii od Wooltack Point do St. Govan’s Head, włączając Milford Heaven oraz wody pływowe rzek Eastern Cleddau i Western Cleddau. — Cała linia brzegowa Irlandii Pólnocnej, z wyłączeniem następującego obszaru: — Lough Foyle. — Cała linia brzegowa Guernsey i Herm. — Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w zatoce Normano-Breton, po południowej stronie kanału la Manche. — Cała linia brzegowa wyspy Man.

L 219/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2006

2.B. Strefy w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich i na Wyspie Man zatwierdzone odnośnie do M. refringens — Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii. — Cała linia brzegowa Irlandii Północnej. — Cała linia brzegowa Guernsey i Herm. — Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w zatoce Normano-Breton, po południowej stronie kanału la Manche. — Cała linia brzegowa wyspy Man. 3. Strefy w Danii zatwierdzone odnośnie do B. ostreae i M. refringens — Limfjorden od Thyborøn na zachodzie do Hals na wschodzie.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 219 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 31 z 200610.8.2006

  Decyzja Rady 2006/560/WSiSW z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich

 • Dz. U. L219 - 23 z 200610.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. dotycząca aktualizacji załączników do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

 • Dz. U. L219 - 22 z 200610.8.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L219 - 20 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L219 - 14 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 67. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L219 - 12 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L219 - 10 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L219 - 9 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L219 - 8 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig

 • Dz. U. L219 - 7 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L219 - 5 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1899/2005 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe

 • Dz. U. L219 - 3 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr. 1203/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1440/2005 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe

 • Dz. U. L219 - 1 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.