Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 219 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/560/WSiSW z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich

Data ogłoszenia:2006-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 219 POZ 31

10.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/31

(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/560/WSiSW z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1) w art. 1 ust. 1 dodaje się akapit w następującym brzmieniu: „W niniejszej decyzji »oficer łącznikowy Europolu« oznacza pracownika Europolu oddelegowanego za granicę do jednego lub więcej państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych w celu pogłębiania współpracy między organami w tych państwach lub organizacjach a Europolem w celu wspierania państw członkowskich, w szczególności oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich, w walce z groźnymi formami przestępczości międzynarodowej, w szczególności poprzez wymianę informacji.”; 2) art. 1 ust. 2 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. a), b) i c), art. 30 ust. 2 lit. c) oraz art. 34 ust. 2 lit. c),

uwzględniając inicjatywę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje: Po ocenie stanu wprowadzania w życie decyzji Rady 2003/170/WSiSW z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich (3) pewne przepisy tej decyzji powinny być zmienione, aby uwzględnić obecną praktykę związaną z wykorzystywaniem przez państwa członkowskie oficerów łącznikowych Europolu oddelegowanych zagranicę w celu przekazywania informacji zgodnie z konwencją o Europolu (4). „Niniejsza decyzja nie narusza zadań Europolu oraz zadań oficerów łącznikowych Europolu w ramach konwencji o Europolu, uzgodnień dokonanych w celu jej realizacji oraz umów o współpracy zawartych między Europolem a państwem trzecim lub odnośną organizacją międzynarodową.”; 3) art. 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Sekretariat Generalny przygotowuje roczne sprawozdanie dotyczące delegowania oficerów łącznikowych, włącznie z opisem ich obowiązków oraz wszelkich umów dotyczących współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie delegowania oficerów łącznikowych; sprawozdanie to jest przesyłane państwom członkowskim, Komisji i Europolowi. W sprawozdaniu tym wymienione są państwa członkowskie, które, za zgodą pozostałych państw członkowskich poprzez koordynację w ramach struktur Rady, zostały obarczone odpowiedzialnością za koordynowanie współpracy UE w danym państwie lub regionie, o czym mowa w art. 4 ust. 1. Sprawozdanie zawiera również szczegółowe informacje dotyczące oficerów łącznikowych Europolu oddelegowanych za granicę do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.”; 4) w art. 4 ust. 1 dodaje się zdanie w następującym brzmieniu: „Spotkania takie mogą się również odbywać, po konsultacji z państwem członkowskim sprawującym prezydencję, z inicjatywy któregokolwiek z państw członkowskich, w szczególności tych państw członkowskich, które zostały obarczone odpowiedzialnością za koordynowanie współpracy UE w danym państwie lub regionie.”;

(1)

(2)

Niniejsza decyzja zmieniająca umożliwia zmianę przepisu dotyczącego spotkań oficerów łącznikowych, dostosowując go do obecnej praktyki, zgodnie z którą jedno państwo członkowskie, często określane jako „państwo przewodnie”, ponosi odpowiedzialność za koordynowanie współpracy UE w danym państwie lub regionie, w tym za zwoływanie spotkań oficerów łącznikowych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W decyzji Rady 2003/170/WSiSW wprowadza się następujące zmiany:

Dz.U. C 188 z 2.8.2005, str. 19. (2) Opinia z dnia 17 marca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 27. (4) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 2. (1)

L 219/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2006

5) w art. 8 ust. 2 dodaje się zdanie w następującym brzmieniu: „Państwa członkowskie zapewniają również przewidzianą w konwencji o Europolu wymianę z Europolem informacji otrzymanych zgodnie z art. 2 ust. 2.”; 6) w art. 8 dodaje się ustępy w następującym brzmieniu: „3. Zgodnie z prawem krajowym i konwencją o Europolu państwa członkowskie mogą zwrócić się z prośbą do Europolu o wykorzystanie oficerów łącznikowych Europolu oddelegowanych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w celu wymiany odpowiednich informacji zgodnie z umowami o współpracy zawartymi pomiędzy Europolem a danym państwem trzecim lub organizacją. Prośby kierowane są do Europolu przez jednostki narodowe w państwach członkowskich zgodnie z konwencją o Europolu. 4. Europol zapewnia, by jego oficerowie łącznikowi oddelegowani do państw trzecich i organizacji międzynarodowych dostarczali informacje dotyczące poważnych zagrożeń przestępstwami dla państw członkowskich, o ile przestęps-

twa te leżą w kompetencjach Europolu na mocy konwencji o Europolu. Informacje takie są przekazywane właściwym organom odnośnych państw członkowskich przez jednostki narodowe zgodnie z konwencją o Europolu.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja ma zastosowanie do Gibraltaru. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna piętnastego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 219 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 28 z 200610.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref usuniętych z wykazu zatwierdzonych stref odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3518) (1)

 • Dz. U. L219 - 23 z 200610.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. dotycząca aktualizacji załączników do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

 • Dz. U. L219 - 22 z 200610.8.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L219 - 20 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L219 - 14 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 67. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L219 - 12 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L219 - 10 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L219 - 9 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L219 - 8 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig

 • Dz. U. L219 - 7 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L219 - 5 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1899/2005 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe

 • Dz. U. L219 - 3 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr. 1203/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1440/2005 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe

 • Dz. U. L219 - 1 z 200610.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.