Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 121/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli, pochodzących między innymi z Indii

Data ogłoszenia:2006-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 1

Strona 1 z 2
26.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 121/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli, pochodzących między innymi z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

całym świecie, jednego z rodzaju produktów objętych zobowiązaniem („produkt objęty zobowiązaniem”) został zwolniony z ostatecznych ceł antydumpingowych. W związku z tym należy stwierdzić, że niektóre rodzaje lin z drutu stalowego, obecnie produkowane przez UML, nie były wywożone do Wspólnoty w czasie okresu objętego badaniem, co doprowadziło do nałożenia ostatecznych środków antydumpingowych i w związku z tym nie wchodziły w zakres zwolnienia zapewnianego przez zobowiązanie. W związku z tym tego rodzaju liny z drutu stalowego wymagały uiszczenia cła antydumpingowego w chwili ich wprowadzenia do wolnego obrotu we Wspólnocie.

B. BRAK ZGODNOŚCI ZE ZOBOWIĄZANIEM (6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej rozporządzeniem podstawowym), w szczególności jego art. 8 i 9, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA (1)

W sierpniu 1999 r. rozporządzeniem (WE) nr 1796/1999 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli („produkt objęty postępowaniem”), pochodzących między innymi z Indii. W listopadzie 2005 r., w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, Rada rozporządzeniem (WE) nr 1858/2005 (3) zdecydowała, że wspomniane powyżej środki powinny zostać utrzymane. Decyzją 1999/572/WE (4) Komisja zatwierdziła zobowiązanie cenowe indyjskiego przedsiębiorstwa Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. W międzyczasie spółka ta zmieniła nazwę i obecnie jest znana jako Usha Martin Ltd („UML”). Zmiana nazwy nie miała żadnego wpływu na działalność spółki. W rezultacie przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem, pochodzącego z Indii, produkowanego przez UML lub inne powiązane przedsiębiorstwo na

(2)

Zobowiązanie zaproponowane przez UML zobowiązuje je (i przedsiębiorstwa powiązane na całym świecie) między innymi do wywozu produktu objętego zobowiązaniem dla pierwszego niezależnego odbiorcy we Wspólnocie po cenach nie niższych niż dane minimalne ceny przywozowe („MIP”) określone w zobowiązaniu. Minimalne ceny przywozowe wykluczają szkodliwe skutki dumpingu. W przypadku odsprzedaży do Wspólnoty przez odnośnych importerów pierwszemu niezależnemu odbiorcy poziomy ceny odsprzedaży produktu objętego zobowiązaniem, po dokonaniu odpowiednich dostosowań związanych z kosztami sprzedaży, kosztami ogólnymi i administarcyjnymi oraz z należytym zyskiem, muszą być tak ustalone, by usuwały szkodliwe skutki dumpingu. Warunki zobowiązania zobowiązują UML do regularnego i szczegółowego informowania Komisji i do przedkładania kwartalnych sprawozdań ze sprzedaży do Wspólnoty (i odsprzedaży przez powiązane strony we Wspólnocie) produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Indii. Sprawozdania te zawierają informacje o produktach objętych zobowiązaniem, które podlegają zwolnieniu z cła antydumpingowego, oraz o tych rodzajach lin z drutu stalowego, które nie są objęte zobowiązaniem i w związku z tym podlegają cłu antydumpingowemu. O ile nie podano inaczej, Komisja zakłada, że przedłożone sprawozdania ze sprzedaży UML (i sprawozdania z odsprzedaży przedsiębiorstw powiązanych mających siedzibę we Wspólnocie) są pełne, wyczerpujące i poprawne pod każdym względem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 54 z 200626.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego, pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L22 - 52 z 200626.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2005 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L22 - 51 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania ośmiu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L22 - 34 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków ujętych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Turcją

 • Dz. U. L22 - 32 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca regulamin Rady

 • Dz. U. L22 - 24 z 200626.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatu (1)

 • Dz. U. L22 - 22 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L22 - 21 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L22 - 20 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w styczniu 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L22 - 18 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L22 - 12 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L22 - 10 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 5 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 123/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2002 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego m.in. z Indii

 • Dz. U. L22 - 3 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 122/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.