Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków ujętych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Turcją

Data ogłoszenia:2006-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 34

Strona 1 z 14
L 22/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2006

DECYZJA RADY z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków ujętych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Turcją (2006/35/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2001 z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie pomocy dla Turcji w ramach strategii przedakcesyjnej, w szczególności w sprawie ustanowienia Partnerstwa dla członkostwa (1), w szczególności jego art. 2, uwzględniając wniosek Komisji,

do Unii Europejskiej. Postęp negocjacji jest uzależniony od postępu Turcji w przygotowaniu do przystąpienia, którego wymiernym wskaźnikiem będzie między innymi wdrożenie regularnie zmienianego Partnerstwa dla członkostwa.

(6)

W celu przygotowania do członkostwa oczekuje się od Turcji opracowania planu obejmującego harmonogram i konkretne środki realizacji priorytetów zawartych w Partnerstwie dla członkostwa.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2001 stanowi, że Rada podejmuje decyzję, większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, w sprawie zasad, priorytetów, pośrednich celów i warunków zawartych w Partnerstwie dla członkostwa, które zostanie przedłożone Turcji, jak również w sprawie kolejnych znaczących dostosowań mających zastosowanie do tego dokumentu. Na tej podstawie Rada przyjęła w 2001 r. i 2003 r. Partnerstwo dla członkostwa z Turcją (2). W zaleceniu Komisji z 2004 r. w sprawie Turcji podkreślano, że Unia Europejska powinna nadal śledzić proces reform politycznych, a w 2005 r. powinien zostać przedstawiony wniosek w sprawie zmiany Partnerstwa dla członkostwa. W grudniu 2004 r. Rada Europejska postanowiła, że Unia Europejska będzie nadal uważnie śledzić postęp reform politycznych na podstawie Partnerstwa dla członkostwa, określającego priorytety procesu reform. W dniu 3 października 2005 r. Państwa Członkowskie rozpoczęły negocjacje z Turcją w sprawie przystąpienia

W Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej decyzji, określono zasady, priorytety, pośrednie cele i warunki Partnerstwa dla członkostwa Turcji. Artykuł 2 Wdrożenie Partnerstwa dla członkostwa jest badane i monitorowane przez organy ustanowione na mocy Układu o stowarzyszeniu oraz przez Radę na podstawie corocznych sprawozdań Komisji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2001, str. 1. (2) Decyzja 2001/235/WE (Dz.U. L 85 z 24.3.2001, str. 13) oraz decyzja 2003/398/WE (Dz.U. L 145 z 12.6.2003, str. 40).

26.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/35

ZAŁĄCZNIK TURCJA: PARTNERSTWO DLA CZŁONKOSTWA 2005 1. WSTĘP Na posiedzeniu w Luksemburgu w grudniu 1997 r. Rada Europejska postanowiła, że Partnerstwo dla członkostwa będzie głównym elementem udoskonalonej strategii przedakcesyjnej, umożliwiającej mobilizację w jednolitych ramach wszystkich form pomocy dla krajów kandydujących. W ten sposób Wspólnota ukierunkowuje swoją pomoc na specyficzne cele poszczególnych kandydatów, aby udzielać wsparcia w pokonaniu poszczególnych problemów na drodze do przystąpienia. Pierwsze Partnerstwo dla członkostwa Turcji zostało przyjęte przez Radę w marcu 2001 r. W dokumencie strategicznym Komisji w sprawie rozszerzenia z października 2002 r. stwierdzono, że Komisja przedstawi wniosek dotyczący zmiany Partnerstwa dla członkostwa Turcji. Zmienione Partnerstwo dla członkostwa zostało następnie przedstawione przez Komisję w marcu 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 54 z 200626.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego, pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L22 - 52 z 200626.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2005 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L22 - 51 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania ośmiu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L22 - 32 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca regulamin Rady

 • Dz. U. L22 - 24 z 200626.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatu (1)

 • Dz. U. L22 - 22 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L22 - 21 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L22 - 20 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w styczniu 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L22 - 18 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L22 - 12 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L22 - 10 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 5 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 123/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2002 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego m.in. z Indii

 • Dz. U. L22 - 3 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 122/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L22 - 1 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 121/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli, pochodzących między innymi z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.