Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego, pochodzących między innymi z Indii

Data ogłoszenia:2006-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 54

Strona 1 z 7
L 22/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego, pochodzących między innymi z Indii (2006/38/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8 i 9,

W tym kontekście należy zaznaczyć, że pewne typy lin z drutu stalowego, obecnie produkowane przez UML, nie były wywożone do Wspólnoty w okresie dochodzenia, które poskutkowało nałożeniem ostatecznych środków antydumpingowych, i w związku z tym nie zostały objęte zakresem zwolnienia przyznanego w zobowiązaniu. W rezultacie takie liny z drutu stalowego podlegały zapłacie cła antydumpingowego przy wprowadzaniu ich do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty. W listopadzie 2005 r. w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków, wszczętego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, Rada zdecydowała na mocy rozporządzenia (WE) nr 121/2006 (4), że należy utrzymać środki antydumpingowe stosowane wobec przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego między innymi z Indii.

B. NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA

(5)

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA (1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1796/1999 Rada nałożyła w sierpniu 1999 r. ostateczne cło antydumpingowe na przywóz lin i kabli stalowych („produkt objęty postępowaniem”) pochodzących między innymi z Indii.

(2)

1. Obowiązki przedsiębiorstw składających zobowiązania

(6)

(2)

Na mocy decyzji 1999/572/WE (3) Komisja przyjęła zobowiązanie cenowe złożone przez przedsiębiorstwo indyjskie, tj. Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Przedsiębiorstwo to od czasu wydania decyzji zmieniło nazwę i obecnie znane jest jako Usha Martin Ltd („UML”). Zmiana nazwy nie miała żadnego wpływu na działalność tego przedsiębiorstwa.

(3)

W rezultacie przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Indii wytwarzanego przez UML lub przez wszelkie inne przedsiębiorstwa powiązane działające na świecie, w typie produktu objętym zobowiązaniem („produkt objęty zobowiązaniem”), został zwolnione z ostatecznych ceł antydumpingowych.

Zobowiązanie złożone przez UML nakłada na to przedsiębiorstwo (oraz na wszelkie przedsiębiorstwa z nim powiązane działające na świecie) obowiązek m.in. wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty po cenach nieprzekraczających pułapu pewnych minimalnych cen importowych („MIP”) określonych w zobowiązaniu. Te pułapy cenowe służą usunięciu szkodliwych skutków dumpingu. W przypadku odsprzedaży pierwszemu niezależnemu odbiorcy dokonanej w obrębie Wspólnoty przez importerów powiązanych, ceny odsprzedaży produktu objętego zobowiązaniem także należy wyznaczać na poziomie zapewniającym usunięcie szkodliwych skutków dumpingu, po właściwych korektach uwzględniających koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz uzasadniony zysk. Ponadto warunki zobowiązania nakładają na UML obowiązek regularnego przedkładania Komisji szczegółowych informacji w postaci kwartalnego sprawozdania ze sprzedaży do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Indii (a także z jego odsprzedaży przez podmioty powiązane na terenie Wspólnoty). W sprawozdaniach tych ujmowane mają być produkty objęte zobowiązaniem korzystające ze zwolnienia z cła antydumpingowego, a także takie typy lin z drutu stalowego, które nie zostały objęte zobowiązaniem, i w związku z tym podlegają cłu antydumpingowemu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 54 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L22 - 52 z 200626.1.2006

    Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2005 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii

  • Dz. U. L22 - 51 z 200626.1.2006

    Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania ośmiu członków Trybunału Obrachunkowego

  • Dz. U. L22 - 34 z 200626.1.2006

    Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków ujętych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Turcją

  • Dz. U. L22 - 32 z 200626.1.2006

    Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca regulamin Rady

  • Dz. U. L22 - 24 z 200626.1.2006

    Dyrektywa Komisji 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatu (1)

  • Dz. U. L22 - 22 z 200626.1.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

  • Dz. U. L22 - 21 z 200626.1.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

  • Dz. U. L22 - 20 z 200626.1.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w styczniu 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

  • Dz. U. L22 - 18 z 200626.1.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

  • Dz. U. L22 - 12 z 200626.1.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

  • Dz. U. L22 - 10 z 200626.1.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L22 - 5 z 200626.1.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 123/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2002 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego m.in. z Indii

  • Dz. U. L22 - 3 z 200626.1.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 122/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

  • Dz. U. L22 - 1 z 200626.1.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 121/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli, pochodzących między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.