Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 15

Tytuł:

Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Dania/Wyspy Owcze z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca tabele I i II w załączniku do Protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 15

12.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA nr 1/2006 WSPÓLNEGO KOMITETU WE–DANIA/WYSPY OWCZE z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca tabele I i II w załączniku do Protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (2006/561/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (1), zwaną dalej „Umową”, w szczególności jej art. 34 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik do protokołu 1 do wymienionej Umowy określa cła i inne warunki, które mają zastosowanie do przywozu do Wspólnoty niektórych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących i przywożonych z Wysp Owczych.

(2)

Zgodnie z tym załącznikiem Wspólnota przyznała koncesje taryfowe w formie kontyngentów taryfowych w wysokości 3 000 ton dotyczące krewetek i homarców, przetworzonych lub zakonserwowanych, pochodzących z Wysp Owczych.

(3)

Władze Wysp Owczych zwróciły się o zwiększenie koncesji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę w odniesieniu do krewetek i homarców, przetworzonych lub zakonserwowanych, z 3 000 do 6 000 ton.

(4)

Uznaje się za stosowne wyrażenie zgody na powyższe zwiększenie koncesji w okresie, którego długość będzie zależeć od stopnia wykorzystania kontyngentu. Zgodnie z tym załącznikiem Wspólnota nie przyznała żadnych koncesji taryfowych dotyczących mrożonego łupacza pochodzącego i przywożonego z Wysp Owczych. Władze Wysp Owczych zwróciły się również o dodanie mrożonego łupacza do wykazu produktów rybołówstwa w tabeli I załącznika do protokołu 1, które mogą być objęte bezcłowym przywozem do Wspólnoty. Uznaje się za stosowne włączenie mrożonego łupacza do tej tabeli,

(5)

(6)

(7)

(1) Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 2.

L 221/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2006

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Tabela I załącznika do protokołu 1 do Umowy zostaje zmieniona poprzez włączenie następującego wiersza:

„0303 72 00 Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus) 0”

Artykuł 2 W tabeli II załącznika do protokołu 1 do Umowy wprowadza się następujące zmiany:

„1605 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane: Kontyngent taryfowy nr 4 (1) 4 000

1605 20 1605 20 10

- Krewetki: - - W opakowaniach hermetycznych - - Pozostałe: 0

1605 20 91

- - - W opakowaniach bezpośrednich o zawartości netto nieprzekraczającej 2 kg - - - Pozostałe: - Homarzec (nerczan) (Nephrops norvegicus)

0

1605 20 99 ex 1605 40 00

0 0

(1) W 2007 r. roczna wielkość kontyngentu wynosi 4 000 ton. Począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. wskazana roczna wielkość jest zwiększana o 1 000 ton do maksymalnego poziomu wynoszącego 6 000 ton, pod warunkiem że przynajmniej 80 % całkowitej wielkości poprzedniego kontyngentu zostało wykorzystane do 31 grudnia danego roku.”

Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna od pierwszego dnia drugiego miesiąca po jej przyjęciu.

Sporządzono w Tórshavn, dnia 13 lipca 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Herluf SIGVALDSSON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 17 z 200612.8.2006

  Wytyczne europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/16 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2006/11)

 • Dz. U. L221 - 9 z 200612.8.2006

  Dyrektywa Rady 2006/69/WE z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podatkiem od wartości dodanej i pomocy w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania oraz uchylająca niektóre decyzje przyznające odstępstwa

 • Dz. U. L221 - 7 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L221 - 5 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L221 - 4 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1222/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 944/2006 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Włoszech

 • Dz. U. L221 - 3 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L221 - 1 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.