Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 17

Tytuł:

Wytyczne europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/16 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2006/11)

Data ogłoszenia:2006-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 17

12.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/17

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/16 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2006/11) (2006/562/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret pierwsze i czwarte oraz art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 17, art. 18 oraz art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 105 ust. 2 czwarte tiret Traktatu i art. 3 ust. 1 czwarte tiret Statutu stwierdzają, iż jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) jest popieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. Artykuł 22 Statutu stwierdza, iż Europejski Bank Centralny (EBC) oraz krajowe banki centralne (KBC) mogą stwarzać udogodnienia w celu zapewnienia efektywności ekonomicznej i rzetelności systemów rozliczeń i płatności w ramach Wspólnoty i z innymi krajami. Niezależnie od możliwości połączenia za pomocą systemu wzajemnych połączeń bądź też za pomocą połączenia dwustronnego powinno się udostępnić trzecią metodę połączenia z systemem TARGET stosowaną jako środek tymczasowy przed uruchomieniem systemu TARGET2. KBC niedysponujące własnym systemem rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (systemem RTGS) powinny uzyskać dostęp do aktualnie funkcjonującej infrastruktury TARGET w drodze zdalnego uczestnictwa w systemie RTGS innego KBC. Wytyczne EBC/2005/16 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (1) powinny zostać zmienione poprzez włączenie do nich szczegółowych przepisów dotyczących zdalnego uczestnictwa,

Artykuł 1 W wytycznych EBC/2005/16 wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadza się następujące definicje w art. 1 wytycznych:

(1)

„— »obcy KBC« oznacza KBC, który nie będąc operatorem własnego systemu RTGS, uczestniczy zdalnie w systemie RTGS innego KBC na podstawie przepisów art. 2 ust. 3,

(2)

— »goszczący KBC« oznacza KBC, który zezwala obcemu KBC na uczestnictwo w swoim systemie RTGS na podstawie przepisów art. 2 ust. 3,”;

(3)

2) dodaje się art. 2 ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. W przypadku gdy obcy KBC oraz instytucje kredytowe i inne podmioty z państwa członkowskiego obcego KBC uczestniczą w systemie RTGS goszczącego KBC na podstawie zasad systemu RTGS goszczącego KBC, zastosowanie mają następujące dodatkowe przepisy szczególne:

(4)

— goszczący KBC przyznaje obcemu KBC nieograniczony kredyt niepodlegający zabezpieczeniu,

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2006, str. 1.

— goszczący KBC oraz obcy KBC mogą uzgodnić zasady umowne uzupełniające zasady systemu RTGS goszczącego KBC,

L 221/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2006

— obcy KBC przyznaje kredyt śróddzienny podmiotom w swoim państwie członkowskim uczestniczącym w systemie RTGS goszczącego KBC z zachowaniem wymogów określonych w art. 3 lit. f), — płatności pomiędzy podmiotami w państwie członkowskim obcego KBC oraz pomiędzy takimi podmiotami a innymi uczestnikami systemu RTGS goszczącego KBC są uznawane za płatności krajowe na użytek stosowanych rozliczeń cenowych oraz innych odpowiednich kwestii; jednocześnie płatności pomiędzy podmiotami w państwie członkowskim obcego KBC a uczestnikami systemu RTGS innego niż system RTGS goszczącego KBC są w tym zakresie uznawane za płatności transgraniczne, — obcy KBC może wyznaczyć swoich przedstawicieli w organach wskazanych w art. 7 ust. 2, jak również nominować osobę lub osoby w celu wykonywania funkcji określonych w art. 7 ust. 3.”.

Artykuł 2 Przepisy końcowe 1. Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących państw członkowskich. 2. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 15 sierpnia 2006 r. Stosuje się je od dnia 1 stycznia 2007 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 3 sierpnia 2006 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 15 z 200612.8.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Dania/Wyspy Owcze z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca tabele I i II w załączniku do Protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L221 - 9 z 200612.8.2006

  Dyrektywa Rady 2006/69/WE z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podatkiem od wartości dodanej i pomocy w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania oraz uchylająca niektóre decyzje przyznające odstępstwa

 • Dz. U. L221 - 7 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L221 - 5 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L221 - 4 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1222/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 944/2006 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Włoszech

 • Dz. U. L221 - 3 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L221 - 1 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.