Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

Data ogłoszenia:2006-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 3

12.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1221/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 33, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 45 ust. 1 akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie: „W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w odniesieniu do lat winiarskich 2004/2005 i 2005/2006 zmienia się określoną w akapicie pierwszym datę na dzień 31 sierpnia następnego roku winiarskiego.”; 2) w art. 59 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: „W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w odniesieniu do lat winiarskich 2004/2005 i 2005/2006 zmienia się określoną we wspomnianym akapicie datę na dzień 15 września następnego roku winiarskiego.”; 3) w art. 61 ust. 3 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: „Jednak w odniesieniu do lat winiarskich 2004/2005 i 2005/2006 zmienia się określoną w akapicie pierwszym datę na dzień 15 września następnego roku winiarskiego.”; 4) w art. 63a ust. 2 akapit pierwszy ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie: „W latach winiarskich 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007 tę wartość ustala się na 25 %”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lipca 2006 r.

Artykuły 45, 59 i 61 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1623/2000 (2) określają niektóre terminy związane z destylacją produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina. Mając na uwadze bardzo duże zbiory w roku winiarskim 2004/2006, w niektórych państwach członkowskich powstały trudności praktyczne dotyczące zakończenia tej destylacji w przewidzianych terminach. Konieczna okazuje się zatem zmiana tych terminów. Artykuł 63a rozporządzenia (WE) nr 1623/2000, dotyczący destylacji wina do produkcji alkoholu spożywczego, określa procentową wartość produkcji, która może być przedmiotem destylacji dokonywanej przez producentów. Niezbędne jest określenie tej wartości procentowej na rok winiarski 2006/2007. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1623/2000. Aby zapewnić ciągłość działalności zainteresowanych producentów, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 16 lipca 2006 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

(2)

(3)

(4)

(5)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L z 28.12.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1820/2005 (Dz.U. L z 9.11.2005, str. 8).

zmie345 zmie293

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 17 z 200612.8.2006

  Wytyczne europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/16 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2006/11)

 • Dz. U. L221 - 15 z 200612.8.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Dania/Wyspy Owcze z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca tabele I i II w załączniku do Protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L221 - 9 z 200612.8.2006

  Dyrektywa Rady 2006/69/WE z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podatkiem od wartości dodanej i pomocy w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania oraz uchylająca niektóre decyzje przyznające odstępstwa

 • Dz. U. L221 - 7 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L221 - 5 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L221 - 4 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1222/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 944/2006 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Włoszech

 • Dz. U. L221 - 1 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.