Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 9 - Strona 4

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2006/69/WE z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podatkiem od wartości dodanej i pomocy w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania oraz uchylająca niektóre decyzje przyznające odstępstwa

Data ogłoszenia:2006-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 9 - Strona 4

Strona 4 z 5

v) dostawa towarów stanowiących zabezpieczenie przez jednego podatnika na rzecz drugiego podatnika, będąca wykonaniem wspomnianego zabezpieczenia;

Państwa członkowskie stosują przepisy niezbędne do wykonania art. 1 ust. 3 w odniesieniu do nowego art. 11 część A ust. 7 dyrektywy 77/388/EWG oraz do wykonania art. 1 ust. 4 w odniesieniu do odesłania zawartego w art. 17 ust. 4 lit. a) i b) dyrektywy 77/388/EWG, w brzmieniu określonym w art. 28f ust. 1, do art. 21 ust. 1 lit. f) tej dyrektywy, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2008 r.

vi) dostawa towarów następująca po cesji zastrzeżenia własności na rzecz cesjonariusza oraz wykonanie tego prawa przez cesjonariusza;

vii) dostawa nieruchomości zbywanych przez dłużnika z tytułu wyroku w ramach procedury przymusowej sprzedaży.

Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o przepisach przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy, a przepisy te zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

L 221/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2006

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r. W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

Przewodniczący

12.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/13

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK M Wykaz dostaw towarów i usług, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. c) pkt iv): a) dostawa odpadów żelaznych i nieżelaznych, złomu oraz zużytych materiałów, w tym półproduktów będącymi wynikiem przetwarzania, wytwarzania lub stapiania metali żelaznych i nieżelaznych oraz ich stopów; b) dostawa półproduktów żelaznych i nieżelaznych oraz niektórych powiązanych usług przetwarzania; c) dostawa pozostałości i innych materiałów przetwarzalnych składających się z metali żelaznych i nieżelaznych, ich stopów, żużlu, popiołu, zgorzeliny i pozostałości przemysłowych zawierających metale lub ich stopy, a także usług polegających na selekcji, cięciu, rozdrabnianiu i prasowaniu tych produktów; d) dostawa oraz określone usługi polegające na przetwarzaniu, związane z odpadami żelaznymi i nieżelaznymi, jak również ze ścinkami, złomem, odpadami oraz materiałami zużytymi i przetwarzalnymi składającymi się ze stłuczki, szkła, papieru, tektury i kartonu, szmat, kości, skóry, sztucznej skóry, pergaminu, skór surowych, ścięgien, szpagatu, wyrobów powroźniczych, lin, kabli, gumy i plastiku; e) dostawa materiałów, o których mowa w niniejszym załączniku, po przetworzeniu w formie czyszczenia, polerowania, selekcji, cięcia, rozdrabniania, prasowania lub wlewania do wlewek; f) dostawa złomu i odpadów po obróbce materiałów podstawowych.”

L 221/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2006

ZAŁĄCZNIK II Wykaz decyzji na mocy art. 27 dyrektywy 77/388/EWG uchylonych niniejszą dyrektywą Decyzja Rady uważana za przyjętą w dniu 15 kwietnia 1984 r. zezwalająca Zjednoczonemu Królestwu na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od szóstej dyrektywy w celu uniknięcia, poprzez wprowadzenie specjalnego systemu poboru podatków, niektórych przypadków oszustw podatkowych lub unikania opodatkowania dotyczących dostaw, między podatnikami, złota, złotych monet i złomu złota (1). Decyzja Rady uważana za przyjętą w dniu 11 kwietnia 1987 r. zezwalająca Zjednoczonemu Królestwu na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 dyrektywy 77/388/EWG (2). Decyzja Rady 88/498/EWG (3) zezwalająca Królestwu Niderlandów na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 9 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 17 z 200612.8.2006

  Wytyczne europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/16 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2006/11)

 • Dz. U. L221 - 15 z 200612.8.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Dania/Wyspy Owcze z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca tabele I i II w załączniku do Protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L221 - 7 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L221 - 5 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L221 - 4 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1222/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 944/2006 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Włoszech

 • Dz. U. L221 - 3 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L221 - 1 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.