Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 223 POZ 1 - Strona 42

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

Data ogłoszenia:2006-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 223 POZ 1 - Strona 42

Strona 42 z 44

w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (2) zatwierdzone przez Komisję między dniem 1 stycznia 2000 r. a dniem 31 grudnia 2006 r., dla których poświadczone deklaracje faktycznie opłaconych wydatków, końcowe sprawozdanie z wykonania obejmujące również sprawozdanie w sprawie wprowadzenia w życie, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 366/2001 (3), i deklaracja, o której mowa w art. 38 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, nie zostały przesłane Komisji w terminie 15 miesięcy od ostatecznej daty kwalifikowalności wydatków określonej w decyzji przyznającej wkład z IFRO, są automatycznie anulowane przez Komisję nie później niż 6 miesięcy po tym terminie, skutkując obowiązkiem zwrotu nienależnie wypłaconych kwot.

Środki takie podejmuje się w szczególności w celu integracji istniejącego wsparcia wspólnotowego zatwierdzonego przez Komisję na lata 2000–2006 ze wsparciem z EFR określonym w niniejszym rozporządzeniu. Artykuł 104 Uchylenia 1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 103 ust. 1, niniejszym uchyla się rozporządzenia (WE) nr 1263/1999 i (WE) nr 2792/1999 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. 2. Odesłania do uchylonych rozporządzeń należy traktować jako odesłania do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 105 Przegląd Rada dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w terminie do 31 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 37 Traktatu. Artykuł 106 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. W razie konieczności podjęcia szczególnych środków w celu ułatwienia przejścia z obowiązującego systemu do systemu ustanowionego na mocy niniejszego rozporządzenia, środki takie przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 101 ust. 3.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3). (2) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 54. (3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie środków przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2792/1999 (Dz.U. L 55 z 24.2.2001, str. 3).

L 223/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2006

ZAŁĄCZNIK I Roczny podział środków przeznaczonych na Europejski Fundusz Rybacki według cen z 2004 r., zgodnie z art. 12, jest następujący:

(w EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

538 501 708

544 387 564

551 260 557

551 264 533

552 866 449

554 350 809

556 368 380

15.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/43

ZAŁĄCZNIK II Intensywność pomocy a) Dla wszystkich środków, o których mowa w tytule IV, limity wkładu publicznego przyznanego na operację (A) oraz, w odpowiednich przypadkach, przez beneficjentów prywatnych (B) są przedstawione w poniższej tabeli i wyrażone jako udział procentowy w łącznych kwalifikujących się wydatkach stanowiących sumę (A) + (B). W tabeli operacje dzielą się na następujące grupy:

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4

Regiony objęte celem „konwergencja” oraz peryferyjne wyspy greckie Regiony nieobjęte celem „konwergencja” Regiony najbardziej oddalone

(*)

A ≤ 100 % B≥0%

A ≤ 40 % B ≥ 60 % (*) (**)

A ≤ 80 % B ≥ 20 %

A ≤ 60 % B ≥ 40 % (***)

A ≤ 100 % B≥0% A ≤ 100 % B≥0%

A ≤ 40 % B ≥ 60 % (*) (**) A ≤ 50 % B ≥ 50 % (*) (**)

A ≤ 60 % B ≥ 40 % A ≤ 80 % B ≥ 20 %

A ≤ 40 % B ≥ 60 % (***) A ≤ 75 % B ≥ 25 %

W przypadku operacji, o których mowa w art. 25 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 223 POZ 1 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.