Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 223 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

Data ogłoszenia:2006-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 223 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 44

3, wskaźniki (B) dla grupy 2 są podwyższane o 20 punktów procentowych. Wskaźniki (A) są odpowiednio obniżane. (**) W przypadku operacji, o których mowa w art. 26 ust. 2 (inwestycje na statkach w rozumieniu art. 25 w rybactwie przybrzeżnym na niewielką skalę), wskaźniki (B) dla grupy 2 mogą zostać obniżone o 20 punktów procentowych. Wskaźniki (A) są odpowiednio podwyższane. (***) W przypadku operacji, o których mowa w art. 29 i 35, podejmowanych przez przedsiębiorstwa nieobjęte definicją zawartą w art. 3 lit. f), zatrudniające mniej niż 750 pracowników lub posiadające obrót niższy niż 200 mln EUR, wskaźniki (B) są podwyższane o 30 punktów procentowych w regionach objętych celem „konwergencja”, z wyjątkiem peryferyjnych wysp greckich, a w regionach nieobjętych celem „konwergencja” są podwyższane o 20 punktów procentowych. Wskaźniki (A) są odpowiednio obniżane.

Grupa 1 Operacje przewidziane w art. 23 (pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej), art. 24 (pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej), art. 26 ust. 3 (rekompensaty społeczno-gospodarcze dla rybaków i właścicieli statków rybackich zajmujących się rybactwem przybrzeżnym na niewielką skalę), art. 26 ust. 4 (premie na rzecz rybaków i właścicieli statków rybackich zajmujących się rybactwem przybrzeżnym na niewielką skalę), art. 27 (rekompensata społeczno-gospodarcza w celu zarządzania wspólnotową flotą rybacką), art. 30 (środki na rzecz środowiska wodnego); art. 31 (środki na rzecz zdrowia publicznego), art. 32 (środki na rzecz zdrowia zwierząt), art. 33 ust. 2 akapit pierwszy (inwestycje w urządzenia przeznaczone do rybołówstwa śródlądowego), art. 33 ust. 3 (zmiana przeznaczenia statków rybołówstwa śródlądowego), art. 37 (działania wspólne); art. 38 (środki mające na celu ochronę i rozwój fauny i flory wodnej), art. 39 (porty rybackie, miejsca wyładunku i przystanie), art. 40 (rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne); art. 41 (projekty pilotażowe), art. 42 (modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich), art. 44 (kwalifikujące się środki na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa) oraz art. 46 (pomoc techniczna). Grupa 2 Operacje przewidziane w art. 25 ust. 1, 2, 6, 7 i 8 (inwestycje na statkach rybackich), art. 26 ust. 2 (inwestycje na statkach w rozumieniu art. 25 w rybactwie przybrzeżnym na niewielką skalę), art. 33 ust. 2 akapit drugi (inwestycje na pokładzie sprzętu pływającego służącego do wykonywania rybołówstwa śródlądowego) oraz art. 44 (kwalifikujące się środki na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa). W związku ze stosowaniem (*) i (**), w przypadku gdy EFR finansuje operacje, o których mowa w art. 25 ust. 3, na rzecz statków rybackich służących do rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę, wskaźniki (B) dla grupy 2 będą: — dla regionów objętych celem „konwergencja”, peryferyjnych wysp greckich i regionów nieobjętych celem „konwergencja” – równe lub większe niż 60 punktów procentowych (B ≥ 60 %), oraz — dla regionów najbardziej oddalonych – równe lub większe niż 50 punktów procentowych (B ≥ 50 %).

Grupa 3 Operacje przewidziane w art. 37 (działania wspólne); art. 38 (środki mające na celu ochronę i rozwój fauny i flory wodnej), art. 39 (porty rybackie, miejsca wyładunku i przystanie), art. 41 (projekty pilotażowe) oraz w art. 44 (kwalifikujące się środki na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa).

L 223/44

PL Grupa 4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2006

Operacje przewidziane na mocy art. 29 (środki na rzecz inwestycji produkcyjnych w akwakulturę), art. 33 ust. 2 akapit pierwszy (inwestycje w instalacje w rybołówstwie śródlądowym), art. 35 (kwalifikujące się środki w zakresie przetwórstwa i obrotu), art. 40 (rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne) oraz art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 223 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.