Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

Data ogłoszenia:2006-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 14

Strona 1 z 4
L 225/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1233/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2, art. 11 ust. 1 oraz art. 22 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

w odniesieniu do pozwoleń na przywóz w ramach systemu powinna być ustalona na poziomie 20 EUR za 100 kg. Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z systemem w sektorze wieprzowiny należy ustanowić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych.

(6)

Należy również ustanowić przepisy dotyczące pozwoleń, które mają być wydawane po okresie przeznaczonym na rozpatrzenie, i w razie potrzeby należy zastosować współczynnik przydziału dla określenia ilości przyznanej w odniesieniu do każdego wniosku. W interesie podmiotów gospodarczych należy ustanowić przepisy dotyczące wycofania wniosków po ustaleniu współczynnika, który będzie stosowany. Należy zwrócić uwagę podmiotów gospodarczych na fakt, że pozwolenia mogą być wykorzystywane tylko w stosunku do produktów, które spełniają wymogi przepisów weterynaryjnych obowiązujących we Wspólnocie. W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania systemami przywozu Komisja potrzebuje dokładnych informacji od państw członkowskich dotyczących faktycznie przywiezionych ilości. W celu zapewnienia jasności konieczne jest wykorzystanie jednolitego modelu powiadamiania o ilościach między państwami członkowskimi a Komisją. W drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 i w celu zapewnienia, że przywieziona ilość nie przekroczy ilości ustalonej w ramach tego systemu, nie należy stosować tolerancji przewidzianej w art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia. Na okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r. podmioty gospodarcze zobowiązane są do złożenia wniosków o wydanie pozwolenia w ciągu piętnastu dni następujących po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Wskazane jest zatem przewidzieć wejście w życie niniejszego rozporządzenia w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 (2), zatwierdzone decyzją Rady 2006/333/WE (3), przewiduje włączenie przydzielonego Stanom Zjednoczonym Ameryki kontyngentu taryfowego na przywóz 4 722 ton wieprzowiny. W celu zapewnienia regularnego przywozu ilości produktów objęte systemem przywozu powinny być rozłożone na okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca. Zarządzanie kontyngentem taryfowym powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach. Należy zastosować przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4), o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej. Ze względu na możliwe przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 r. wskazane jest wyznaczenie innego okresu na składanie wniosków o wydanie pozwolenia na pierwszy kwartał 2007 r.

(8)

(9) (2)

(3)

(10)

(11)

(4)

(12) (5)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi wysokość zabezpieczenia

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15. 3) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13. ( (4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 410/2006 (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 30 z 200617.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie programów zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się Diabrotica virgifera Le Conte w rejonach Wspólnoty, w których stwierdzono jego obecność

 • Dz. U. L225 - 28 z 200617.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3582)

 • Dz. U. L225 - 27 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na pszenicę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L225 - 26 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L225 - 24 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L225 - 22 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L225 - 21 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2973/79 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim

 • Dz. U. L225 - 5 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L225 - 3 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do ceftiofuru oraz monoleinianu i trioleinianu polioksyetylenosorbitolu (1)

 • Dz. U. L225 - 1 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.