Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do ceftiofuru oraz monoleinianu i trioleinianu polioksyetylenosorbitolu (1)

Data ogłoszenia:2006-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 3

17.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1231/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do ceftiofuru oraz monoleinianu i trioleinianu polioksyetylenosorbitolu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2 i 3, uwzględniając opinie Europejskiej Agencji Leków wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

nosorbitolu, obejmującym trioleinian polioksyetylenosorbitolu w odniesieniu do wszystkich gatunków zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2377/90. Należy przewidzieć odpowiedni okres poprzedzający stosowanie niniejszego rozporządzenia, aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu omawianych weterynaryjnych produktów leczniczych, wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2), które może okazać się konieczne w świetle niniejszego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

(5)

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie stosowane we Wspólnocie w weterynaryjnych produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90. W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 uwzględniona jest obecnie substancja Ceftiofur w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek bydła i świń oraz mleka pochodzącego od bydła. Wpis dotyczący substancji Ceftiofur w wymienionym załączniku należy uzupełnić o owce oraz rozszerzyć na wszystkie gatunki ssaków hodowanych w celu produkcji żywności w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek i mleka. W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 uwzględniona jest obecnie substancja monooleinian polioksyetylenosorbitolu w odniesieniu do wszystkich gatunków hodowanych w celu produkcji żywności. Wpis dotyczący monooleinianu polioksyetylenosorbitolu w wymienionym załączniku należy zastąpić wpisem dotyczącym monooleinianu i trioleinianu polioksyetyle-

(2)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze Rrozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2006 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1055/2006 (Dz.U. L 192 z 13.7.2006, str. 3).

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

L 225/4

ZAŁĄCZNIK

A. Do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 (Wykaz substancji farmakologicznie czynnych, dla których zostały ustalone najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości) wprowadza się następującą substancję:

1.

Środki przeciwzakaźne PL

1.2.

Antybiotyki

1.2.2. Cefalosporyny

Pozostałość znacznikowa Gatunek zwierząt Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości Tkanki docelowe

Substancja czynna farmakologicznie

„Ceftiofur Suma wszystkich pozostałości zachowujących strukturę betalaktamową wyrażoną jako desfuroyleceftiofur Wszystkie gatunki ssaków hodowanych w celu produkcji żywności 1 000 2 000 2 000 6 000 100

μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg

Mięśnie Tłuszcz (1) Wątroba Nerki Mleko

(1) W odniesieniu do trzody chlewnej ten NDP dotyczy »skóry i tłuszczu w proporcjach naturalnych«.”

B. Do załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 (Wykaz substancji niepodlegających najwyższym dopuszczalnym poziomom pozostałości) wprowadza się następującą substancję:

3. Substancje ogólnie uważane za bezpieczne

Gatunek zwierząt

Substancja czynna farmakologicznie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

„Monooleinian i trioleinian polioksyetylenosorbitolu

Wszystkie gatunki hodowane w celu produkcji żywności”

17.8.2006

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 30 z 200617.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie programów zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się Diabrotica virgifera Le Conte w rejonach Wspólnoty, w których stwierdzono jego obecność

 • Dz. U. L225 - 28 z 200617.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3582)

 • Dz. U. L225 - 27 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na pszenicę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L225 - 26 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L225 - 24 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L225 - 22 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L225 - 21 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2973/79 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim

 • Dz. U. L225 - 14 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L225 - 5 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L225 - 1 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.