Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 15

Tytuł:

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2000/401/WPZiB z dnia 22 czerwca 2000 dotyczącego kontroli pomocy technicznej odnoszącej się do niektórych wojskowych użytkowników końcowych (Dz.U. L 159 z dnia 30.6.2000) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 2, tom 10, str. 16)

Data ogłoszenia:2006-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 15

23.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 229/15

SPROSTOWANIA Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2000/401/WPZiB z dnia 22 czerwca 2000 dotyczącego kontroli pomocy technicznej odnoszącej się do niektórych wojskowych użytkowników końcowych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 159 z dnia 30 czerwca 2000 r., str. 216) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 2, tom 10, str. 16) W tytule: zamiast: „Wspólne działanie Rady z dnia 22 czerwca 2000 dotyczące kontroli pomocy technicznej odnoszącej się do niektórych wojskowych użytkowników końcowych”

powinno być: „Wspólne działanie Rady z dnia 22 czerwca 2000 dotyczące kontroli pomocy technicznej związanej z niektórymi wojskowymi zastosowaniami końcowymi”. W tekście: zamiast: „rakieta”,

powinno być: „pocisk”. Strona 17, artykuł 3: zamiast: „Państwa Członkowskie rozważają wprowadzenie tego rodzaju kontroli także w przypadku, gdy pomoc techniczna odnosi się do celów wojskowych innych niż te, określone w art. 2 i jest udzielana krajom przeznaczenia objętych embargiem na broń, nałożonym w wyniku wspólnego stanowiska lub wspólnego działania przyjętego przez Radę lub decyzję OBWE, albo embarga na broń nałożonego na mocy wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych”,

powinno być: „Państwa Członkowskie rozważają wprowadzenie tego rodzaju kontroli także w przypadku, gdy pomoc techniczna odnosi się do wojskowych zastosowań końcowych innych niż te określone w art. 2 i jest udzielana krajom przeznaczenia objętym embargiem na broń, nałożonym w wyniku wspólnego stanowiska lub wspólnego działania przyjętego przez Radę lub decyzję OBWE albo embargiem na broń nałożonym na mocy wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1644/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 245 z dnia 29 września 2003, str. 10) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 7, tom 7, str. 533) W tytule i w tekście: zamiast: „Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu”,

powinno być: „Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L229 - 10 z 200623.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3849) (1)

 • Dz. U. L229 - 7 z 200623.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt (1)

 • Dz. U. L229 - 5 z 200623.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2006 r.

 • Dz. U. L229 - 3 z 200623.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

 • Dz. U. L229 - 1 z 200623.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2006 z dnia 22 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.