Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 11

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 346 z dnia 29.12.2005)

Data ogłoszenia:2006-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 11

24.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/11

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 346 z dnia 29 grudnia 2005 r.) Strona 1, motyw 5: zamiast: „… rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 wprowadza obowiązkowy okres przejściowy …”,

powinno być: „… rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 wprowadza okres przejściowy …”. Strona 1, motyw 7: zamiast: „… obiegu walutowego należy zapewnić możliwość wymiany …”,

powinno być: „… obiegu walutowego należy zapewnić ludności możliwość wymiany …”. Strona 2, art. 1 pkt 1, zmieniany art. 1 pkt 1 lit. b): zamiast: „b) »instrumenty prawne« oznaczają przepisy ustawowe i wykonawcze, działania administracyjne, decyzje sądów, umowy, jednostronne akty prawne, instrumenty płatnicze …”,

powinno być: „b) »instrumenty prawne« oznaczają przepisy ustawowe i wykonawcze, akty administracyjne, decyzje sądów, umowy, jednostronne czynności prawne, instrumenty płatnicze …”. Strona 2, art. 1 pkt 1, zmieniany art. 1 pkt 1 lit. h): zamiast: „h) »okres przejściowy« oznacza trzyletni okres rozpoczynający się nie później niż o godz. 00.00 w dacie przyjęcia …”,

powinno być: „h) »okres przejściowy« oznacza maksymalnie trzyletni okres rozpoczynający się o godz. 00.00 w dacie przyjęcia …”. Strona 2, art. 1 pkt 1, zmieniany art. 1 pkt 1 lit. j): zamiast: „… z jednostki waluty krajowej na jednostkę euro, lecz bez wywoływania aktem redenominacji skutku zmiany pozostałych warunków długu, …”,

powinno być: „… z jednostki waluty krajowej na jednostkę euro, przy czym redenominacja ta nie powoduje skutku zmiany pozostałych warunków długu, …”. Strona 3, art. 1 pkt 5, zmieniany art. 9a akapit pierwszy zdanie trzecie: zamiast: „… Bez uszczerbku dla art. 15, akty realizowane na podstawie tych instrumentów prawnych …”,

powinno być: „… Bez uszczerbku dla art. 15, czynności dokonywane na podstawie tych instrumentów prawnych …”. Strona 3, art. 1 pkt 6, zmieniany art. 11 akapit pierwszy zdanie pierwsze: zamiast: „… uczestniczące Państwa Członkowskie emitują monety denominowane w euro lub w centach, spełniające wartości jednostkowe oraz dane techniczne, które …”,

powinno być: „… uczestniczące Państwa Członkowskie emitują monety denominowane w euro lub w centach, spełniające wymogi w zakresie nominału i specyfikacji technicznej, które …”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 12 z 200624.8.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE (Dz.U. L 33 z dnia 8.2.2003) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 15, tom 7, str. 346)

 • Dz. U. L230 - 8 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3863) (1)

 • Dz. U. L230 - 6 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 1464/95, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 800/1999, (WE) nr 1291/2000, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1138/2005, (WE) nr 951/2006 i (WE) nr 958/2006 w odniesieniu do wywozu produktów rolnych do Libanu

 • Dz. U. L230 - 4 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północno-wschodnim Atlantyku

 • Dz. U. L230 - 3 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L230 - 1 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.