Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północno-wschodnim Atlantyku

Data ogłoszenia:2006-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 4

L 230/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1262/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północnowschodnim Atlantyku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 13.2 jego załącznika III, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dzono, że dokonywały nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów. Należy zagwarantować wprowadzenie wymienionego zalecenia do wspólnotowego porządku prawnego.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 51/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dodatek 4 do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Od roku 1981 Wspólnota Europejska jest stroną Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (2). W maju 2006 r. Komisja Rybołówstwa PółnocnoWschodniego Atlantyku (NEAFC) wydała zalecenie, aby zmienić wykaz statków, w stosunku do których potwier-

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 941/2006 (Dz.U. L 173 z 27.6.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 227 z 12.8.1981, str. 21.

24.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/5

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 dodatek 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Dodatek 4 do załącznika III Wykaz statków z następującymi numerami IMO, w stosunku do których NEAFC potwierdziła, że dokonywały nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów

Identyfikacyjny numer statku według IMO (1) Nazwa statku (2) Państwo bandery (2)

6719419 7321374 7332218 7347407 7385174 7700104 7803255 8028424 8326319 8422838 8422852 8522030 8522042 8522119 8522169 8606836

GRAN SOL FONTE NOVA IANNIS I SUNNY JANE MURTOSA BRIZ KERGUELEN ICE BAY PAVLOVSK ISABELLA DOLPHIN CARMEN JUANITA EVA ROSITA ULLA

Panama Panama Panama Belize Togo Panama Gwinea Konakry Kambodża Gruzja Gruzja Gruzja Gruzja Gruzja Gruzja Gruzja Gruzja

(1) Międzynarodowa Organizacja Morska. (2) Wszelkie zmiany nazw i bandery oraz informacje dodatkowe o statkach są dostępne na stronie internetowej NEAFC: www.neafc.org”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 12 z 200624.8.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE (Dz.U. L 33 z dnia 8.2.2003) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 15, tom 7, str. 346)

 • Dz. U. L230 - 11 z 200624.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 346 z dnia 29.12.2005)

 • Dz. U. L230 - 8 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3863) (1)

 • Dz. U. L230 - 6 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 1464/95, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 800/1999, (WE) nr 1291/2000, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1138/2005, (WE) nr 951/2006 i (WE) nr 958/2006 w odniesieniu do wywozu produktów rolnych do Libanu

 • Dz. U. L230 - 3 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L230 - 1 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.