Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3863) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 8

Strona 1 z 3
L 230/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego zmodyfikowanego organizmu LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3863)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

genetycznie

(2006/578/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (2) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy przewidują, że żadna genetycznie zmodyfikowana żywność ani pasza nie może zostać wprowadzona do obrotu na rynku Wspólnoty, chyba że jest ona objęta zezwoleniem wydanym zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem. Artykuł 4 ust. 3 i art. 16 ust. 3 tego samego rozporządzenia stanowią, że nie należy zatwierdzać żywności i paszy zmodyfikowanej genetycznie, chyba że zostało wykazane w sposób właściwy i wystarczający, iż nie wywiera ona szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego, nie wprowadza konsumenta ani użytkownika w błąd oraz nie odbiega od żywności lub paszy przeznaczonej do zastąpienia w takim zakresie, że jej normalne spożycie powodowałoby niekorzystne skutki odżywcze dla ludzi lub zwierząt.

W dniu 18 sierpnia 2006 r. władze Stanów Zjednoczonych (zwane dalej „władzami USA”) poinformowały Komisję, że produkty z ryżu zanieczyszczone genetycznie zmodyfikowanym ryżem zwanym „LL RICE 601” (zwane dalej „produktami zanieczyszczonymi”), które nie zostały zatwierdzone do wprowadzenia do obrotu na rynku Wspólnoty, zostały znalezione w próbkach ryżu pobranych na rynku USA z ryżu długoziarnistego znajdującego się w obiegu handlowym i pochodzącego ze zbioru z 2005 r. Zanieczyszczenie produktów zostało zgłoszone władzom USA w dniu 31 lipca 2006 r. przez Bayer Crop Science, firmę która opracowała genetycznie zmodyfikowany ryż LL RICE 601. Władze USA poinformowały następnie Komisję, że w dalszym ciągu nie jest wiadomo w jakim zakresie łańcuch dostaw został zanieczyszczony i w chwili obecnej nie można przekazać informacji dotyczących możliwego znieczyszczenia produktów wywożonych do UE. Ponadto władze te poinformowały Komisję, że wyżej wspomniane produkty nie zostały również zatwierdzone do wprowadzania do obrotu w Stanach Zjednoczonych. Bez uszczerbku dla obowiązków kontrolnych państw członkowskich, środki które zostaną podjęte w odniesieniu do prawdopodobnego przywozu zanieczyszczonych produktów powinny stanowić kompleksowe i wspólne podejście pozwalające na podjęcie szybkich i skutecznych działań oraz uniknięcie zasadniczych różnic między państwami członkowskimi w sposobie podejścia do sytuacji. Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewiduje możliwość przyjęcia odpowiednich wspólnotowych środków nadzwyczajnych dotyczących żywności i paszy przywożonej z kraju trzeciego w celu ochrony zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy takie ryzyko nie może być wystarczająco ograniczone za pomocą środków podjętych przez zainteresowane państwa członkowskie.

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1.

24.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/9

(5)

Biorąc pod uwagę fakt, że ryż LL RICE 601 nie jest zatwierdzony zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym oraz ze względu na domniemane ryzyko związane z produktami niezatwierdzonymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, które uwzględnia zasadę ostrożności ustanowioną w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, należy przyjąć środki nadzwyczajne w celu zapobieżenia wprowadzeniu do obrotu na rynku Wspólnoty zanieczyszczonych produktów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 12 z 200624.8.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE (Dz.U. L 33 z dnia 8.2.2003) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 15, tom 7, str. 346)

 • Dz. U. L230 - 11 z 200624.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 346 z dnia 29.12.2005)

 • Dz. U. L230 - 6 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 1464/95, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 800/1999, (WE) nr 1291/2000, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1138/2005, (WE) nr 951/2006 i (WE) nr 958/2006 w odniesieniu do wywozu produktów rolnych do Libanu

 • Dz. U. L230 - 4 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północno-wschodnim Atlantyku

 • Dz. U. L230 - 3 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L230 - 1 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.