Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 233 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 930/2006 w odniesieniu do dostępnej ilości, dla której na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz dotyczące niektórych przetworów z mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2006-08-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 233 POZ 3

26.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1276/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 930/2006 w odniesieniu do dostępnej ilości, dla której na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz dotyczące niektórych przetworów z mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/94 z dnia 22 czerwca 1994 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (2), w szczególności jego art. 4 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne (5) i dostosować dostępne ilości na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. proporcjonalnie do ilości ustalonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1431/94,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 930/2006 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z porozumieniem w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 (3), zatwierdzonym decyzją Rady 2006/333/WE (4), zmieniono ilości przewidziane w ramach kontyngentów w rozporządzeniu (WE) nr 1431/94.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 9. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1255/2006 (Dz.U. L z 22.8.2006, str. 3). (3) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15. (4) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.

zmie119 zmie228 (5) Dz.U. L 170 z 23.6.2006, str. 19.

L 233/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.8.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Numer porządkowy

Przyjęte wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na Ogólna ilość dostępna w okresie od dnia 1 października okres od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2006 r., do dnia 31 grudnia 2006 r. w ujęciu procentowym (w tonach)

09.4410 09.4411 09.4412 09.4420 09.4421 09.4422

1,030927 — 1,076426 1,555209 3,086419 —

1 775,001 5 100,000 825,000 450,000 175,000 2 485,000

»—«: Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 233 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 10 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

 • Dz. U. L233 - 6 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego na rok gospodarczy 2006/2007 w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L233 - 5 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L233 - 1 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.