Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 234 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. potrzeb politycznych w zakresie danych dotyczących przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

Data ogłoszenia:2006-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 234 POZ 29

Strona 1 z 3
29.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/29

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 sierpnia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. potrzeb politycznych w zakresie danych dotyczących przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (2006/581/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

i programów rocznych (3), przy poszanowaniu zasad określonych w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych, przyjętym przez Komitet ds. Programu Statystycznego w dniu 24 lutego 2005 r. i załączonym do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 2005 r. (4) w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych. W skład grupy ekspertów wejdą osoby posiadające kompetencje do oceny potrzeb w danym obszarze polityki i udzielania porad na temat skutecznego korzystania ze wskaźników i danych dotyczących przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, zapisanych w Załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (5), powinno się określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy ekspertów. Dane osobowe członków grupy ekspertów powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (6). Powinno się zatem powołać grupę ekspertów ds. potrzeb politycznych w zakresie danych dotyczących przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz określić jej organizację i zakres obowiązków.

(1)

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej powierzył Unii Europejskiej i państwom członkowskim zadanie zapewniania obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, poprzez zacieśnianie współpracy oraz zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i innej.

(5)

(2)

Celem Komisji jest wsparcie procesu tworzenia ujednoliconych i porównywalnych statystyk unijnych dotyczących przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, co ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i kontroli prawodawstwa i działań Wspólnoty, jak określono w planie działania służącym realizacji programu haskiego (1), w związku z czym może zaistnieć potrzeba skorzystania z wiedzy specjalistycznej przedstawicieli państw członkowskich oraz ekspertów z organów doradczych.

(6)

(7) (3)

Wspólnotowe statystyki opracowuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (2), a konkretne działania związane z tworzeniem statystyk Wspólnoty są prowadzone zgodnie z założeniami wspólnotowego programu statystycznego

(1) Dz.U. C 198 z 12.8.2005, str. 1. Plan działania Rady i Komisji służący realizacji programu haskiego mającego na celu wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. (2) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1.

(3) Wspólnotowy program statystyczny na lata 2003–2007, przyjęty decyzją nr 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 1). (4) COM(2005) 217 wersja ostateczna oraz zalecenie Komisji w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych. (5) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. (6) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

L 234/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.8.2006

(8)

Fakt powołania grupy ekspertów nie zastępuje żadnej innej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 234 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 44 z 200629.8.2006

  Sprostowanie do decyzji Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz Przedstawicieli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Biura Kadr Wspólnot Europejskich (2002/621/WE) (Dz.U. L 197 z dnia 26.7.2002) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 1, tom 4, str. 48)

 • Dz. U. L234 - 43 z 200629.8.2006

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (2001/500/WSiSW) (Dz.U. L 182 z dnia 5.7.2001) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 4, str. 158)

 • Dz. U. L234 - 41 z 200629.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną beflubutamid (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3806) (1)

 • Dz. U. L234 - 35 z 200629.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zapobiegania występowaniu i ograniczania występowania toksyn Fusarium w zbożach i produktach zbożowych (1)

 • Dz. U. L234 - 33 z 200629.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu obuwia z noskiem ochronnym pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii

 • Dz. U. L234 - 4 z 200629.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L234 - 3 z 200629.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. wprowadzające w roku 2005/2006 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do terminu płatności opłaty wyrównawczej za mleko i przetwory mleczne przez nabywców i producentów

 • Dz. U. L234 - 1 z 200629.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.