Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 234 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu obuwia z noskiem ochronnym pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii

Data ogłoszenia:2006-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 234 POZ 33

Strona 1 z 2
29.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 sierpnia 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu obuwia z noskiem ochronnym pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii (2006/582/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE (1)

ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 oraz ex 6405 90 90, pochodzącego z ChRL i Indii.

W dniu 13 maja 2005 r. Komisja otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego, zawierającą zarzut istnienia dumpingu w przywozie obuwia z noskiem ochronnym pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i Indii, który powoduje istotną szkodę dla przemysłu wspólnotowego. Skarga została złożona przez Europejską Konfederację Przemysłu Obuwniczego („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku powyżej 30 %, całkowitej wspólnotowej produkcji obuwia z noskiem ochronnym zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na dumping wymienionego produktu, jak również wynikającą z niego istotną szkodę, co zostało uznane za wystarczające uzasadnienie dla wszczęcia postępowania. W drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku („zawiadomienie Urzędowym Unii Europejskiej (2) o wszczęciu postępowania”) Komisja wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Wspólnoty określonych rodzajów obuwia z cholewkami z gumy lub z tworzywa sztucznego (z wyjątkiem obuwia nieprzemakalnego z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, w przypadku którego cholewka nie jest przymocowana do podeszwy ani łączona za pomocą szycia, nitów, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami) lub z cholewkami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z noskami ochronnymi, obecnie objętego kodami 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00,

(5)

(2)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania producentów eksportujących w ChRL i Indiach oraz zainteresowanych importerów/handlowców, przedstawicieli krajów wywozu objętych postępowaniem, skarżących producentów wspólnotowych i innych znanych producentów wspólnotowych, zainteresowanych dostawców i użytkowników oraz ich zrzeszenia. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(3)

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (6)

W piśmie z dnia 17 lipca 2006 r. skierowanym do Komisji skarżący oficjalnie wycofał skargę dotyczącą przywozu obuwia z noskiem ochronnym.

(4)

(7)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego postępowanie może zostać zakończone w przypadku wycofania skargi, chyba że jego zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 234 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 44 z 200629.8.2006

  Sprostowanie do decyzji Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz Przedstawicieli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Biura Kadr Wspólnot Europejskich (2002/621/WE) (Dz.U. L 197 z dnia 26.7.2002) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 1, tom 4, str. 48)

 • Dz. U. L234 - 43 z 200629.8.2006

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (2001/500/WSiSW) (Dz.U. L 182 z dnia 5.7.2001) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 4, str. 158)

 • Dz. U. L234 - 41 z 200629.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną beflubutamid (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3806) (1)

 • Dz. U. L234 - 35 z 200629.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zapobiegania występowaniu i ograniczania występowania toksyn Fusarium w zbożach i produktach zbożowych (1)

 • Dz. U. L234 - 29 z 200629.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. potrzeb politycznych w zakresie danych dotyczących przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

 • Dz. U. L234 - 4 z 200629.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L234 - 3 z 200629.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. wprowadzające w roku 2005/2006 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do terminu płatności opłaty wyrównawczej za mleko i przetwory mleczne przez nabywców i producentów

 • Dz. U. L234 - 1 z 200629.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.