Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 234 POZ 43

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (2001/500/WSiSW) (Dz.U. L 182 z dnia 5.7.2001) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 4, str. 158)

Data ogłoszenia:2006-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 234 POZ 43

29.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/43

SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (2001/500/WSiSW) (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 182 z dnia 5 lipca 2001 r., str. 1) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 4, str. 158) W tytule i w tekście: zamiast: „zysków pochodzących z przestępstwa”,

powinno być: „dochodów pochodzących z przestępstwa”. Strona 158, preambuła, motyw siódmy: zamiast: „(…) Konwencji Rady Europy z 1990 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy, wykrywania, zajmowania i konfiskaty zysków pochodzących z przestępstwa (…)”,

powinno być: „(…) Konwencji Rady Europy z 1990 r. o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa (…)”. Strona 158, art. 1 lit. a) akapit drugi: zamiast: „(…) konfiskaty zysków pochodzących z popełnienia przestępstw podatkowych (…)”,

powinno być: „(…) konfiskaty dochodów pochodzących z przestępstw podatkowych (…)”. Strona 159, art. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze: zamiast: „(…) procedury dotyczące konfiskaty zysków z popełnienia przestępstwa pozwolą (…)”,

powinno być: „(…) procedury dotyczące konfiskaty dochodów pochodzących z przestępstw pozwolą (…)”. Strona 159, art. 3 akapit pierwszy zdanie drugie: zamiast: „(…) odpowiada zyskowi z popełnienia przestępstwa (…)”,

powinno być: „(…) odpowiada dochodom pochodzącym z przestępstwa (…)”. Strona 159, art. 3 akapit drugi: zamiast: „Słowa (…), »zyski« i (…)”,

powinno być: „Wyrazy (…), »dochody« i (…)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 234 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 44 z 200629.8.2006

  Sprostowanie do decyzji Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz Przedstawicieli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Biura Kadr Wspólnot Europejskich (2002/621/WE) (Dz.U. L 197 z dnia 26.7.2002) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 1, tom 4, str. 48)

 • Dz. U. L234 - 41 z 200629.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną beflubutamid (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3806) (1)

 • Dz. U. L234 - 35 z 200629.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zapobiegania występowaniu i ograniczania występowania toksyn Fusarium w zbożach i produktach zbożowych (1)

 • Dz. U. L234 - 33 z 200629.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu obuwia z noskiem ochronnym pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii

 • Dz. U. L234 - 29 z 200629.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. potrzeb politycznych w zakresie danych dotyczących przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

 • Dz. U. L234 - 4 z 200629.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L234 - 3 z 200629.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. wprowadzające w roku 2005/2006 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do terminu płatności opłaty wyrównawczej za mleko i przetwory mleczne przez nabywców i producentów

 • Dz. U. L234 - 1 z 200629.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.