Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/74/WE z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dichlorpropu-P, metkonazolu, pirymetanilu i trichlopyru jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2006-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 17

Strona 1 z 5
30.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/17

DYREKTYWA KOMISJI 2006/74/WE z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dichlorpropu-P, metkonazolu, pirymetanilu i trichlopyru jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przekazano dnia 15 kwietnia 2004 r. W przypadku trichlopyru państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Irlandia, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 21 listopada 2003 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Sprawozdania z oceny zostały poddane wzajemnej weryfikacji przez państwa członkowskie i EFSA oraz przedstawione Komisji w formie sprawozdania naukowego EFSA dotyczącego trichlopyru w dniu 14 grudnia 2005 r. oraz dotyczącego dichlorpropu-P, metkonazolu i pirymetanilu w dniu 13 stycznia 2006 r. (4) Sprawozdania te zostały poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a następnie sfinalizowane w dniu 23 maja 2006 r. w formie sprawozdań Komisji z przeglądów dotyczących dichlorpropu-P, metkonazolu, pirymetanilu i trichlopyru.

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 703/2001 (3) określają szczegółowe zasady realizacji drugiego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, i ustanawiają wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje dichlorprop-P, metkonazol, pirymetanil i trichlopyr.

(4)

(2)

Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 703/2001 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 451/2000. W przypadku dichlorpropu-P państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Dania, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 5 listopada 2003 r. W przypadku metkonazolu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Belgia, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 27 stycznia 2004 r. W przypadku pirymetanilu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Austria, a wszystkie istotne informacje

Na podstawie różnych przeprowadzonych badań stwierdzono, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin, zawierające dichlorprop-P, metkonazol, pirymetanil i trichlopyr, zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniach z przeglądu. Należy zatem włączyć te substancje czynne do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających dane substancje czynne zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(5)

Nie naruszając tego ustalenia, należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii dotyczących dichlorpropu-P, pirymetanilu i trichlopyru. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może podlegać pewnym warunkom. W związku z powyższym właściwym jest wymaganie, aby dichlorprop-P, pirymetanil i trichlopyr zostały poddane dalszym badaniom w celu potwierdzenia niektórych aspektów oceny zagrożenia oraz aby powiadamiający przedstawili odnośne badania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 24 z 200630.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 329 z dnia 17.12.2003) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 6, tom 6, str. 72)

 • Dz. U. L235 - 23 z 200630.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z dnia 28.2.2006)

 • Dz. U. L235 - 14 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 70. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L235 - 8 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L235 - 3 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. dotyczące stałych zezwoleń na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L235 - 1 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.