Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1289/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei

Data ogłoszenia:2006-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 11

Strona 1 z 9
31.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/11

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1289/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1) (6)

pieczonych w postaci cła tymczasowego. Wyznaczono im również okres, w którym mogły składać uwagi związane z przedstawieniem wymienionych istotnych faktów i wniosków, na podstawie których nakłada się ostateczne środki antydumpingowe.

(5)

Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały uwzględnione i odpowiednio do nich, w uzasadnionych przypadkach, zmieniono ustalenia.

C. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

Ci sami producenci eksportujący, o których mowa w motywach 11 i 12 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, powtórzyli i rozwinęli swoje argumenty odnośnie do danego zakresu produktów. W szczególności zaś wspomniany eksporter twierdzi, że zakres produktów powinien obejmować wszystkie chłodziarko-zamrażarki o dużej pojemności (powyżej 400 litrów), ponieważ segmentacja tychże chłodziarko-zamrażarek byłaby niezgodna z dotychczasową praktyką stosowaną przez instytucje wspólnotowe, nie brałaby pod uwagę dowodów przedstawionych przez inne zainteresowane strony, a także nie uwzględniałaby warunków rynkowych (wniosek i)). Wspomniany eksporter w dalszej części wniosku twierdzi, że jeśli wniosek i) zostanie odrzucony, wszelkie próby segmentacji rynku chłodziarko-zamrażarek powinny wykluczać z zakresu produktów objętych postępowaniem trzydrzwiowe modele chłodziarko-zamrażarek side-by-side (zgodnie z opisem w motywie 12 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych). Zasadniczo eksporter ten twierdził, że to nie charakterystyka zewnętrzna modelu (w szczególności drzwi) ma znaczenie, ale jego układ wewnętrzny. W szczególności zaś eksporter ten uznał, że konfiguracja komory mrożącej i chłodzącej jest podstawową cechą wyróżniającą lodówkę side-by-side (wniosek ii)). 1. Wniosek i)

W dniu 2 czerwca 2005 r. Komisja opublikowała zawiadomienie (2) wszczynające postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu na teren Wspólnoty niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei. W dniu 1 marca 2006 r. Komisja nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 355/2006 (3) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”) tymczasowe cło antydumpingowe na ten sam produkt.

(7)

B. DALSZA PROCEDURA (2)

(8)

Po powiadomieniu o istotnych faktach i wnioskach, na podstawie których podjęto decyzję o nałożeniu tymczasowych środków antydumpingowych, kilka zainteresowanych stron przedłożyło zgłoszenia pisemne przedstawiające ich opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono przedstawienie swojego stanowiska. Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację informacji uważanych za niezbędne do ostatecznych ustaleń. Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i wnioskach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei oraz ostateczne pobranie kwot zabez-

(3)

(4)

(9)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 135 z 2.6.2005, str. 4. (3) Dz.U. L 59 z 1.3.2006, str. 12.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 35 z 200631.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1285/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. otwierającego procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (  Dz.U. L 235 z 30.8.2006)

 • Dz. U. L236 - 34 z 200631.8.2006

  Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2006

 • Dz. U. L236 - 31 z 200631.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chromafenozydu, halosulfuronu, tembotrionu, walifenalu i wirusa żółtej mozaiki cukini (szczep niezłośliwy) do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3820) (1)

 • Dz. U. L236 - 28 z 200631.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L236 - 26 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 24 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 22 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L236 - 20 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L236 - 18 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L236 - 1 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.