Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 28 - Strona 3

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych

Data ogłoszenia:2006-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 28 - Strona 3

Strona 3 z 3

(10)

(14)

Tak zwany „web-harvesting” jest nową techniką gromadzenia materiałów w Internecie na potrzeby ochrony zasobów cyfrowych. Polega ona na aktywnym gromadzeniu materiałów przez uprawnione instytucje, zamiast czekania na przekazanie ich do przechowania, co pozwala na zminimalizowanie obciążeń administracyjnych dla producentów materiałów cyfrowych; prawodawstwo krajowe powinno więc dopuszczać taką technikę,

NINIEJSZYM ZALECA, ABY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE:

Digitalizacja i udostępnienie w Internecie 1) gromadziły informacje o trwającej i planowanej digitalizacji książek, czasopism, gazet, zdjęć, obiektów muzealnych, materiałów archiwalnych, materiałów audiowizualnych (zwanych dalej „dorobkiem kulturowym”) oraz sporządzały przeglądy poświęcone takiej digitalizacji w celu uniknięcia powielania działań oraz wspierania współpracy i synergii na szczeblu europejskim;

(11)

2) określiły cele ilościowe dla digitalizacji materiałów analogowych znajdujących się w archiwach, bibliotekach i muzeach, ze wskazaniem oczekiwanego wzrostu ilości zasobów cyfrowych, które mogłyby stanowić część europejskiej biblioteki cyfrowej, a także wskazaniem środków budżetowych przyznanych przez władze publiczne;

(12)

3) wspierały partnerstwo między instytucjami kulturalnymi a sektorem prywatnym w celu tworzenia nowych sposobów finansowania digitalizacji dorobku kulturowego;

(1) Dz.U. L 167 z 22.6.2001, str. 10. (2) Dz.U. C 162 z 6.7.2002, str. 4.

4) tworzyły duże ośrodki digitalizacji i zapewniały ich funkcjonowanie, jako element ośrodków kompetencji na rzecz rozwoju digitalizacji w Europie lub w ścisłej współpracy z nimi;

L 236/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2006

5) wspierały utworzenie europejskiej biblioteki cyfrowej w postaci wielojęzycznego wspólnego punktu dostępu to rozproszonych – to znaczy znajdujących się w różnych miejscach i należących do różnych podmiotów – zasobów kulturowych Europy w formie cyfrowej poprzez: a) zachęcanie instytucji kulturalnych oraz wydawców i innych właścicieli praw do udostępniania ich zasobów cyfrowych w wyszukiwarce europejskiej biblioteki cyfrowej, b) zapewnienie stosowania wspólnych standardów digitalizacji przez instytucje kulturalne i – jeśli dotyczy – podmioty prywatne w celu zagwarantowania interoperacyjności zasobów cyfrowych na szczeblu europejskim oraz ułatwienia wyszukiwania w różnych językach; 6) ulepszały warunki ramowe dla digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego poprzez: a) stworzenie procedur ułatwiających wykorzystanie dzieł osieroconych, po konsultacji z zainteresowanymi stronami, b) ustanowienie lub wspieranie procedur, na zasadzie dobrowolności, ułatwiających korzystanie z dzieł, których nakład został wyczerpany, lub które nie są już rozprowadzane, po konsultacji z zainteresowanymi stronami, c) wspieranie dostępności list znanych dzieł osieroconych oraz dzieł stanowiących własność publiczną, d) identyfikowanie przepisów prawnych stanowiących przeszkodę dla udostępnienia w Internecie i późniejszego wykorzystania dorobku kulturowego stanowiącego własność publiczną oraz podejmowanie działań w celu eliminacji tych przeszkód; Ochrona zasobów cyfrowych 7) określiły krajowe strategie na rzecz długoterminowej ochrony zasobów cyfrowych i dostępu do nich przy pełnym poszanowaniu praw autorskich, które:

a) opisują podejście organizacyjne, precyzują zadania i kompetencje zaangażowanych stron oraz przypisane środki, b) zawierają konkretne plany działania, z których wynikają cele oraz harmonogram ich realizacji; 8) wymieniały się informacjami na temat strategii i planów działania; 9) wprowadziły zapisy do prawa krajowego pozwalające na wielokrotne powielanie oraz zmianę formatu i/lub nośnika dorobku kulturowego przez instytucje publiczne w celu ochrony zasobów cyfrowych, zgodnie ze wspólnotowymi i międzynarodowymi przepisami w zakresie ochrony własności intelektualnej; 10) podczas określania zasad i procedur przekazywania egzemplarza obowiązkowego w przypadku materiałów powstałych w formie cyfrowej – uwzględniały sytuację w innych państwach członkowskich w celu uniknięcia nadmiernych rozbieżności w tych zasadach; 11) wprowadziły zapisy do prawa krajowego służące ochronie zasobów internetowych przez uprawnione instytucje za pomocą technik gromadzenia materiałów w Internecie takich jak „web-harvesting”, zgodnie ze wspólnotowymi i międzynarodowymi przepisami w zakresie ochrony własności intelektualnej; Dalsze kroki 12) przekazywały informację do Komisji – po 18 miesiącach od publikacji niniejszego zalecenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie co dwa lata – na temat działań podjętych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 28 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 35 z 200631.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1285/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. otwierającego procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (  Dz.U. L 235 z 30.8.2006)

 • Dz. U. L236 - 34 z 200631.8.2006

  Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2006

 • Dz. U. L236 - 31 z 200631.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chromafenozydu, halosulfuronu, tembotrionu, walifenalu i wirusa żółtej mozaiki cukini (szczep niezłośliwy) do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3820) (1)

 • Dz. U. L236 - 26 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 24 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 22 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L236 - 20 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L236 - 18 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L236 - 11 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1289/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei

 • Dz. U. L236 - 1 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.