Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chromafenozydu, halosulfuronu, tembotrionu, walifenalu i wirusa żółtej mozaiki cukini (szczep niezłośliwy) do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3820) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 31

Strona 1 z 2
31.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 sierpnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chromafenozydu, halosulfuronu, tembotrionu, walifenalu i wirusa żółtej mozaiki cukini (szczep niezłośliwy) do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3820)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/586/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

Władze Zjednoczonego Królestwa, Austrii, Włoch i Węgier poinformowały Komisję, że po wstępnym rozpatrzeniu, dokumentacja dotycząca określonych substancji czynnych wydaje się spełniać wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożone dokumentacje wydają się również spełniać wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego przedmiotową substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacje zostały następnie przekazane przez poszczególnych wnioskodawców Komisji i pozostałym państwom członkowskim oraz Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje ustalenie wspólnotowej listy substancji czynnych dopuszczonych do wykorzystania w środkach ochrony roślin.

Niniejsza decyzja ma na celu formalne potwierdzenie na poziomie wspólnotowym, że dokumentacje uznano za zasadniczo spełniające wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II oraz, w odniesieniu do co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego omawianą substancję czynną, wymogi załącznika III do dyrektywy 91/414/EWG.

(2)

Dokumentacja dotycząca substancji czynnej chromafenozyd została przedłożona władzom Węgier przez przedsiębiorstwo Calliope SAS w dniu 12 grudnia 2004 r., wraz z wnioskiem o włączenie jej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca halosulfuronu, została przedłożona władzom Włoch przez przedsiębiorstwo Nissan Chemical Europe SARL w dniu 19 maja 2005 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca tembotrionu została przedłożona władzom Austrii przez przedsiębiorstwo Bayer CropScience AG w dniu 25 listopada 2005 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca walifenalu została przedłożona władzom Węgier przez przedsiębiorstwo ISAGRO SpA w dniu 2 września 2005 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca wirusa żółtej mozaiki cukini (szczep niezłośliwy) została przedłożona władzom Zjednoczonego Królestwa przez Central Science Laboratory w dniu 16 marca 2005 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(5)

Niniejsza decyzja nie narusza prawa Komisji do występowania do wnioskodawcy o przedłożenie uzupełniających danych lub informacji, wyjaśniających pewne pozycje zawarte w dokumentacji.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacje dotyczące substancji czynnych wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji przedłożone Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do tej dyrektywy spełniają w zasadzie wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 35 z 200631.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1285/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. otwierającego procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (  Dz.U. L 235 z 30.8.2006)

 • Dz. U. L236 - 34 z 200631.8.2006

  Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2006

 • Dz. U. L236 - 28 z 200631.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L236 - 26 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 24 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 22 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L236 - 20 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L236 - 18 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L236 - 11 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1289/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei

 • Dz. U. L236 - 1 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.