Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 242

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2006-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 242

Strona 1 z 3
L 239/242

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej AKT KOŃCOWY

1.9.2006

Pełnomocnicy

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ,

zwani dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz pełnomocnicy REPUBLIKI ALBANII, z drugiej strony, na spotkaniu w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. w celu podpisania Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, zwanej dalej „umową”,

PRZYJĘLI NASTĘPUJĄCE TEKSTY:

Umowę, załączniki I–IV do niej, czyli: Załącznik I – Ulgi celne stosowne przez Albanię wobec produktów przemysłowych Wspólnoty Ulgi celne stosowne przez Albanię wobec podstawowych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty (o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. a)) Ulgi celne stosowne przez Albanię wobec podstawowych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty (o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. b)) Ulgi celne stosowne przez Albanię wobec podstawowych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty (o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. c)) Ulgi stosowne przez Wspólnotę wobec albańskich ryb i produktów rybołówstwa Prawa własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej

Załącznik IIa –

Załącznik IIb –

Załącznik IIc –

Załącznik III – Załącznik IV –

oraz następujące protokoły: Protokół 1 Protokół 2 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych.

Protokół 3

Protokół 4

Protokół 5

PEŁNOMOCNICY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I WSPÓLNOTY ORAZ PEŁNOMOCNICY REPUBLIKI ALBANII PRZYJĘLI WYMIENIONE PONIŻEJ WSPÓLNE DEKLARACJE, ZAŁĄCZONE DO NINIEJSZEGO AKTU KOŃCOWEGO:

wspólna deklaracja dotycząca art. 9 i 16 niniejszej umowy wspólna deklaracja dotycząca art. 28 niniejszej umowy wspólna deklaracja dotycząca art. 39 niniejszej umowy

1.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/243

wspólna deklaracja dotycząca art. 49 niniejszej umowy wspólna deklaracja dotycząca Księstwa Andory w sprawie protokołu do 4 niniejszej umowy wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino w sprawie protokołu do 4 niniejszej umowy Pełnomocnicy Republiki Albanii przyjęli do wiadomości poniższą deklarację Wspólnoty dołączoną do niniejszego aktu końcowego: deklaracja Wspólnoty dotycząca nadzwyczajnych środków handlowych przyznanych przez Wspólnotę na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2007/2000.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis. V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest. Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks. Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs. Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis. 'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι. Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six. Fait ą Luxembourg, le douze juin deux mille six. Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei. Luksemburgā, ptūkstoš sestā gada ppadsmitajā jūnijā. Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge. Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján. Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta. Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes. Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego. Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis. V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť. V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest. Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi. Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex. Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 242 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 248 z 20061.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L239 - 238 z 20061.9.2006

  Protokół 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (USS Protokół 6)

 • Dz. U. L239 - 160 z 20061.9.2006

  Protokół 4 w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (USS Protokół 4)

 • Dz. U. L239 - 106 z 20061.9.2006

  Protokół 3 w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (USS Protokół 3)

 • Dz. U. L239 - 76 z 20061.9.2006

  Protokół 2 w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych (USS Protokół 2)

 • Dz. U. L239 - 74 z 20061.9.2006

  Protokół 1 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych (USS Protokół 1)

 • Dz. U. L239 - 2 z 20061.9.2006

  Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dz. U. L239 - 1 z 20061.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.