Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 74

Tytuł:

Protokół 1 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych (USS Protokół 1)

Data ogłoszenia:2006-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 74

L 239/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ 1 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych (USS Protokół 1)

1.9.2006

Artykuł 1 Niniejszy protokół ma zastosowanie do wyrobów wymienionych w dziale 72 i 73 Nomenklatury Scalonej. Ma on również zastosowanie do innych gotowych wyrobów żelaznych i stalowych, które mogą w przyszłości pochodzić z Albanii w ramach wyżej wymienionych działów.

zapewniający konkurencyjność własnego przemysłu na poziomie światowym. W tym celu Albania ustanowi w terminie trzech lat program restrukturyzacji i adaptacji własnego przemysłu stalowego, umożliwiający temu sektorowi osiągnięcie rentowności w normalnych warunkach rynkowych. Dla osiągnięcia powyższego celu na życzenie Albanii Wspólnota udziela jej odpowiednich porad technicznych.

Artykuł 2 Należności celne przywozowe stosowane we Wspólnocie w odniesieniu do wyrobów żelaznych i stalowych pochodzących z Republiki Albanii zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej umowy.

Artykuł 3 1. Od dnia wejścia w życie niniejszej umowy stawki celne, stosowane w Albanii w odniesieniu do przywozu wyrobów żelaznych i stalowych pochodzących ze Wspólnoty, które są określone w art. 19 i wymienione w załączniku I do niniejszej umowy, są stopniowo obniżane zgodnie z zawartym tam harmonogramem.

2. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 71 niniejszej umowy jakiekolwiek praktyki niezgodne z niniejszym artykułem ocenia się na podstawie szczególnych kryteriów wynikających z zastosowania zasad odnoszących się do pomocy państwa we Wspólnocie, łącznie z prawem wtórnym oraz wszystkimi szczególnymi przepisami odnoszącymi się do kontroli pomocy państwa udzielanej sektorowi hutnictwa żelaza i stali po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

3. Do celów stosowania postanowień art. 71 pkt 1 ppkt iii) umowy w odniesieniu do wyrobów żelaznych i stalowych Wspólnota uznaje, że w ciągu pięciu lat po dniu wejścia w życie niniejszej umowy Albania może wyjątkowo przyznawać pomoc państwa do celów restrukturyzacji, pod warunkiem że:

2. Od dnia wejścia w życie niniejszej umowy stawki celne, stosowane w Albanii w odniesieniu do przywozu wszystkich innych wyrobów żelaznych i stalowych pochodzących ze Wspólnoty, zostają zniesione.

pomoc ta prowadzi pod koniec okresu restrukturyzacji do osiągnięcia rentowności przez korzystające z niej przedsiębiorstwa w normalnych warunkach rynkowych, oraz

Artykuł 4 — 1. Ograniczenia ilościowe w przywozie do Wspólnoty wyrobów żelaznych i stalowych pochodzących z Albanii oraz środki o skutku równoważnym zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej umowy. kwota i zakres tej pomocy są ściśle ograniczone do absolutnie niezbędnych środków w celu przywrócenia rentowności, środki te będą również stopniowo zmniejszane, oraz

2. Ograniczenia ilościowe w przywozie do Albanii wyrobów żelaznych i stalowych pochodzących ze Wspólnoty oraz środki o skutku równoważnym zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej umowy.

program restrukturyzacji jest związany z ogólnym planem racjonalizacji i środkami wyrównawczymi mającymi przeciwdziałać zakłóceniom spowodowanym przez pomoc przyznawaną w Albanii.

Artykuł 5 1. Z uwzględnieniem zasad określonych w art. 71 niniejszej umowy Strony uznają, że istnieje pilna potrzeba, aby każda Strona niezwłocznie zajęła się wszystkimi trudnościami strukturalnymi w sektorze hutnictwa żelaza i stali w sposób

4. Każda ze Stron zapewnia pełną przejrzystość we wprowadzaniu w życie programu niezbędnej restrukturyzacji i adaptacji, poprzez pełną i stałą wymianę informacji z drugą Stroną, obejmującą szczegóły dotyczące planu restrukturyzacji, a także wysokość, intensywność i cel przyznanej pomocy państwowej, zgodnie z ust. 2 i 3.

1.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 6

L 239/75

5. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia monitoruje realizację wymogów określonych w ust. 1–4. 6. Jeżeli jedna ze Stron uzna, że określona praktyka drugiej Strony jest niezgodna z warunkami niniejszego artykułu i jeżeli praktyka ta powoduje lub może spowodować naruszenie interesów pierwszej Strony lub szkodę majątkową dla jej przemysłu krajowego, Strona ta może podjąć właściwe środki, po przeprowadzeniu konsultacji w grupie kontaktowej, określonej w art. 7, lub po upływie trzydziestu dni roboczych od zwrócenia się o przeprowadzenie takich konsultacji.

Postanowienia art. 20, 21 i 22 umowy stosuje się w handlu wyrobami żelaznymi i stalowymi między Stronami. Artykuł 7 Strony uzgadniają, że do celów kontroli i przeglądu prawidłowego wykonania niniejszego protokołu utworzona zostanie grupa kontaktowa zgodnie z art. 120 ust. 4 układu.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 248 z 20061.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L239 - 242 z 20061.9.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L239 - 238 z 20061.9.2006

  Protokół 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (USS Protokół 6)

 • Dz. U. L239 - 160 z 20061.9.2006

  Protokół 4 w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (USS Protokół 4)

 • Dz. U. L239 - 106 z 20061.9.2006

  Protokół 3 w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (USS Protokół 3)

 • Dz. U. L239 - 76 z 20061.9.2006

  Protokół 2 w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych (USS Protokół 2)

 • Dz. U. L239 - 2 z 20061.9.2006

  Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dz. U. L239 - 1 z 20061.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.