Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 242 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1316/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-09-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 242 POZ 1

5.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1316/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie tych zmian.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

Należy zatwierdzić klucz podziału pomiędzy państwa członkowskie zmienionych w ten sposób nowych wielkości dopuszczalnych połowów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską stosuje się od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r. (2). W świetle opinii naukowych dotyczących stanu zasobów w mauretańskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, w szczególności wyników prac czwartej i piątej grupy roboczej Mauretańskiego Instytutu Badań Oceanograficznych i Rybołówstwa (IMROP) oraz wspólnej naukowej grupy roboczej, oraz w świetle wniosków wyciągniętych w wyniku spotkań Wspólnego Komitetu w dniu 10 września 2004 r. oraz w dniach 15 i 16 grudnia 2004 r. obie Strony podjęły decyzję o zmianie obowiązujących wielkości dopuszczalnych połowów. Wyniki tych zmian były przedmiotem wymiany listów i pociągają za sobą tymczasowe ograniczenie nakładów połowowych dla połowów głowonogów (kategoria 5), ustalenie drugiego jednomiesięcznego okresu ochronnego dotyczącego połowu gatunków głębinowych, zwiększenie liczby kliprów tuńczykowych i taklowców powierzchniowych (kategoria 8) oraz trawlerów zamrażalni do połowów pelagicznych (kategoria 9).

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r. (3) zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

(2)

Artykuł 2 W następstwie zmian określonych w wymianie listów nowe dopuszczalne wielkości połowów dla kategorii „kliprów tuńczykowych i taklowców powierzchniowych” (zestawienie nr 8 Protokołu) oraz dla kategorii „trawlerów zamrażalni do połowów pelagicznych” (zestawienie nr 9) zostają podzielone pomiędzy państwa członkowskie według następującego klucza:

(3)

Kategoria połowów

Państwo Członkowskie

Tonaż/Liczba statków, które mogą być użyte

Klipry tuńczykowe Taklowce powierzchniowe (statki)

Hiszpania Portugalia Francja

20 + 3 = 23 3+0=3 8+1=9 15 + 10 = 25

Gatunki pelagiczne (statki)

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 128.

(3) Dz.U. L 48 z 18.2.2006, str. 24.

L 242/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.9.2006

Czasowe zawieszenie pięciu (5) licencji połowowych dla połowów głowonogów następuje ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2005 r. Decyzja o przywróceniu w przyszłości tych pięciu (5) licencji zostanie podjęta za porozumieniem stron w ramach Wspólnego Komitetu między Komisją i władzami Mauretanii w zależności od stanu zasobów. Jeżeli wnioski o licencję złożone przez państwa członkowskie nie wyczerpują dopuszczalnych wielkości połowów ustalonych

Protokołem, Komisja może uwzględnić wnioski o licencję złożone przez jakiekolwiek inne państwo członkowskie.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 242 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L242 - 5 z 20065.9.2006

    Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/441/WE z dnia 23 czerwca 2006 r. przyjmującej zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Rumunii (Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

  • Dz. U. L242 - 3 z 20065.9.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1317/2006 z dnia 4 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.